Kuzmenko Tetyana Mykolayivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Vice Dean [en:field:field_position:#allowed_values:3]
Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

431-04-75, 64-75 | 431-04-75,64-75, 22-97

Room [en:field:field_room:person:label]

24-б

Email [en:field:field_email:person:label]

tmk_26@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціальна структура пострадянських суспільств, соціальна мобільність, соціальна маргиналізація, соціальні ризики та наслідки техногенних катастроф

Research [en:field:field_research:person:label]

соціальна маргінальність та суспільні рухи, соціальна мобільність, соціальна адаптація, соціальні ризики

Education [en:field:field_education:person:label]

1992 - Київський інститут політології і соціального управління, теорія соціально-політичних відносин

1987 - Кіровоградський державний інститут імені О.С.Пушкіна, педагогіка і методика початкового навчання

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • Учасник наукового дослідження за програмою «Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації» (№ держреєстр. 0199V003166), (на замовлення Міністерства з надзвичайних ситуацій під керівництвом Інституту соціології НАН України).
 • Член робочої групи TEMPUS «ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» ("Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks (ALIGN_QF)"). (2015-2017 рр.) . Метою проекту «ALIGN» є вплив на розуміння важливості впровадження європейських стандартів представниками університету, які працюють у складі науково-методичних комісій МОН із розробки нових освітніх стандартів в Україні. КНУ, як провідний навчальний заклад країни, докладає чимало зусиль для підвищення якості академічних програм та освітніх послуг. Факультет соціології представляв розробку ОП «Соціології» для магістрів.  http://tempus.univ.kiev.ua/align/

Publications [en:field:field_publications:person:label]

 • В'ячеслав Липинський як соціолог // Перша заочна конференція з питань генеалогії і біографіки, присвячена 160-річчю з дня народження О.М. Лазаревського.  (Вінниця. 14 червня 1994 р.). – Вінниця, 1994. - С.50-51.
 • Соціально-екологічні проблеми Чорнобиля // Відродження України: проблеми і перспективи (тези всеукраїнської теоретичної конференції). - Вип. 2. Становлення соціально-економічних відносин. Принципи державотворення. - Кіровоград, 1993. - С.114-115.
 • Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. - С.23-25.(у фаховому виданні)
 • Тенденції змін в оцінці життєвої ситуації учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Нова політика. - 1999. – № 4. - С.33-39. у фаховому виданні
 • Життєві орієнтації особистості: об’єктивні та суб’єктивні фактори їх формування і змін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 3. - С.76-88. у фаховому виданні
 • Соціальні технології: забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи // Соціальні технології: Зб. наук. пр. - Київ-Запоріжжя-Одеса, 2000. - Вип. 4. - С. 74-89. у фаховому виданні
 • Жертви чи герої?! Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС // Чорнобиль і соціум. Вип. 6. Соціально - психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2000. - С.150-172. у фаховому виданні
 • Соціальний портрет ліквідаторів // Чорнобиль і соціум. Вип. 7. Соціально - психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації. - К.: Стилос, 2001. - С.17-63. у фаховому виданні
 • Життєві орієнтації особистості: фактори формування та зміни // Збірник матеріалів третьої науково-творчої конференції студентів та викладачів (25-27 квітня 2001 р). - К.: ІММБ, 2002. – С.106-110.
 • Вплив екстремальних ситуацій на життєві орієнтації людини (на прикладі Чорнобильської катастрофи) Збірник матеріалів четвертої науково-теоретичної конференції, присвяченої десятій річниці ІММБ (24 квітня 2002 р). – К.: ІММБ, 2002. – С.156-160.
 • Чорнобильський слід: соціально-психологічні наслідки катастрофи // Чорнобиль і соціум. Вип. 8. Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайних  ситуацій  та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи - К.: Центр соціальних експертиз і прогнозів Ін-ту НАНУ, 2002. - С.9-20.у фаховому виданні
 • Орієнтації особистості та їх деформації в нестабільних життєвих умовах // Збірник матеріалів п'ятої науково-теоретичної конф. “Економіка, людина, суспільство в сучасному інформаційному просторі третього тисячоліття” (23 квітня 2003 р.) – К.: ІММБ, 2003. - С. 283-290.
 • Ліквідатори в післячорнобильському соціумі: від героїчної до відбудовчої фази Чорнобиль і соціум. Вип. 9. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2003. - С.183-207.у фаховому виданні
 • Сутність поняття “життєві орієнтації” // Зб. матеріалів шостої науково-теоретичної конф. “Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті” (29-30 квітня 2004 р.). – К.: ІММБ, 2004. – С. 85-91.
 • Два постчорнобильських десятиліття: соціальний статус учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Чорнобиль і соціум. Вип. 11. - К., 2005. - С.53-75. у фаховому виданні
 • Український середній клас та його перспективи в контексті соціальних трансформацій // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України – Вип. 32. – К. 2006 – С.364-379.у фаховому виданні
 • Соціальна трансформація та соціальна маргінальність // Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: НАУ, 2007. – С.72-75.
 • Суспільство ризику: чорнобильська детермінанта // Чорнобиль і соціум. – Вип. 12. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – С.35-50. у фаховому виданні
 • Соціальна мобільність: наукова ретроспектива та реалії сучасного українського суспільства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. ХХІV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С.288-295. у фаховому виданні
 • Маргінальність у сучасному соціальному середовищі //Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика. Зб. матеріалів Всеукр. наукової конференції. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С.67-70.
 • Соціальна маргінальність як теоретична проблема та реальність українського соціуму // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Випуск 18. – К.:, 2009. – С.278-289. у фаховому виданні
 • Соціальна адаптація особистості в нестабільній життєвій ситуації // Соціальна психологія – 2009. – №2 (34) – С.72-85.у фаховому виданні
 • Сучасна сім’я: основні характеристики та тенденції розвитку // Вісник Академії праці і суспільних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – №2. – С.16-21. у фаховому виданні
 • Соціальна мобільність: канали та соціальні механізми // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. – Випуск 42. – К.-Одеса-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009. – С.95-106. у фаховому виданні
 • Канали, механізми та тенденції соціальної мобільності: теоретико-емпіричний аспект // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Під заг. ред. Куценко О.Д., Судакова В.І. – К., 2010. – С.152-155.
 • Ліквідатори аварії на ЧАЕС: об’єктивні та суб’єктивні чинники конструювання посчорнобильської позиції. // Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження. (Монографія. Наукове видання) /НАН України, Інститут соціології, Центр соціальних експертиз; за ред.. Ю. Саєнка, Н. Ходорівської. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2011. – C. 38-49. у фаховому виданні
 • Злочинність як прояв маргіналізації в сучасному українському суспільстві // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Випуск 46 (№4). – К.: УАН ТОВ НВП «ВІР», 2011. – С.626-632. у фаховому виданні (у співавторстві Олейнікова О.).
 • Зміни ціннісних орієнтацій особистості в нестабільних життєвих умовах // Проблеми розвитку соціологічної теорії: концептуалізація ціннісних змін у сучасному суспільстві: матеріали ІХ всеукраїнської науково-практичної конференції, 2 лист. 2012 р. (м. Київ) КНУ імені Тараса Шевченка (та ін.; під заг. ред. Судакова В.І., Куценко О.Д.). – К., 2013. – С. 118-125.
 • Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп: референтна група: види та функції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць -  К., 2013. -  Випуск 18. – С. 64-95. у фаховому виданні
 • Перспективи та виклики сучасної системи забезпечення якості освіти // Матеріали  ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічний теорії та практиці» 19-20 травня 2016 р. (м. Київ) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка [та ін.] / Куценко О.Д.,  Горбачик А.П., Петренко-Лисак А.О., Сидоров М.В.С. [заг ред.] – К., 2016. – С. 68-71.
 • Успішність шлюбно-сімейних відносин як складова соціоструктурних змін // Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. (м. Київ). Наукове видання / Київ. нац ун-т ім Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К., 2017. – С.82-85.
 • Життєвий цикл сім'ї: статусно-рольова адаптація молодого подружжя // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції:, 17-18 травня 2018 р. (м. Київ). Наукове видання /Київ. нац ун-т ім.. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К., 2018. – С.86-89.
 • Формальні та неформальні інституційні засади поведінки особистості  // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції: 18-19 травня 2019 р. (м. Київ). Наукове видання /Київ. нац ун-т ім.. Т. Шевченка [та ін.; під заг. ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.] – К.:, 2019.
 • Нові моделі батьківства: фактори, моделі, характеристики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2019 №1-2 (40-41) – С. 141-148. Соціологічні науки.   у фаховому виданні
 • Socio-Psychological Criteria of the Formation of Gender Stereotypes of Appearance /Oksana M. Shyian, Larysa F. Foster, Tatiana M. Kuzmenko, Larysa V. Yeremenko, Nina P. Liesnichenko // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2021, 9, pp. 651-666  DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.06.8
 • Інституційні засади інноваційного розвитку соціальної та економічної сфер / В.Л. Осецький, Т.М. Кузьменко, В.А. Куліш // Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред. к.е.н., проф. Квасній Л.Г., к.е.н., доц. Татомир І.Л. – Трускавець: Посвіт, 2020. – 338 с. - С. 260-269.
 • The impact of entrepreneurial universities on innovative industrialization in the digital economy / V. Osetskyi, T. Kuzmenko, I. Tatomyr, V. Kulish // Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Edited by Liubov Kvasniy, Irina Tatomyr. – Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. – Р. 20-34
 • Соціологія: (Навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання). Навчально-методичне видання. -  К.: ІММБ, 2002. – 64 с.
 • Програма дисципліни «Соціологія» (для студентів філософського факультету, відділення “Релігієзнавство”). - К.: ІММБ, 2004. – 36 с.
 • Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу соціологія. - К.: УАБП, 2006. – 28 с.
 • «Соціальна мобільність»: робоча навчальна програма - К.: Абрис, 2008. – 38 с.
 • Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Соціологія суспільних рухів та соціальна маргінальність» - К.: Абрис, 2009. - 60 с. (23-59) (у співавторстві Камінська Л.Ф.).
 • ОПП та ОКХ для ОКР "бакалавр" напряму підготовки – 6.030101 – «соціологія», "спеціаліст", "магістр" зі спеціальності 7.03010101 та 8.03010101 "соціологія". Рукопис. - Міністерство освіти та науки, молоді спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2012 - 10 д.а. (У співавторстві).
 • Загальні вимоги до підготовки курсових робіт та випускних кваліфікаційних робіт  ОР «бакалавр» та ОР «магістр»)  за спеціальністю «054 Соціологія» - К., 2017 http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/navchannya
 • Тимчасові вимоги (на 2021-2022 н.р.) до підготовки курсових робіт та випускних кваліфікаційних робіт (ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр») за спеціальністю 054 соціологія.  - К., 2022 https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/bacmag2020%202022...
 • Соціологія: навчальний посібник - К.: Центр учбової літератури, 2010. з грифом МОН України (Лист № 1/11-8696 від 20.10.2009.Тираж 1000 прим.).

Awards [en:field:field_awards:person:label]

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2022)

Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016)

Почесне звання “Кращий викладач року”( 2010)