Males Lyudmyla Volodymyrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Full professor [en:field:field_academict:#allowed_values:3]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Full professor [en:field:field_position:#allowed_values:5]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-66, 64-66

Room [en:field:field_room:person:label]

502

Email [en:field:field_email:person:label]

mlv_ua@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціокультурний аналіз, візуальна соціологія, урбаністичні та гендерні дослідження

Education [en:field:field_education:person:label]

2011 - докторантура 2003 - кандидатська дисертація на тему: "Організація простору суспільства як політична діяльність" 2002 - Київський державний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", заочна аспірантура 1999 - Київський державний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", магістратура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • З 2022 р. – наукова консультантка проекту «Жінки та стигма» ГО Дівчата, Український жіночий фонд.
 • 2018-2021 рр. – керівниця українською частиною дослідження медій «Historical cultures in transition: memory, history and identity» (Instytut Studiów Politycznych PAN, dr hab. Tomasz Stryjek, prof. ISPPAN). Міжнародний українсько-польський проект.
 • 2018 р. – рецензентка, консультантка дослідницького проекту «Виклики сучасної міграції: українська спільнота в Парижі», УКУ, кер.проекту Оксана Міхеєва.
 • 2015 р. – наукова співробітниця проекту «Гендерний мейнстрімінг в університетах України»: дослідження гендерного аудиту на базі соціологічного факультету КНУ ім Тараса Шевченка, Бабенко С., Малес Л., Харченко О., Червінська Т.
 • 2013-2015 – проект EuroClio «Історія обміну – культурний діалог (зміцнення потенціалу в галузі культурології в Чорноморському регіоні)», Програма Європейського Союзу "Інвестиції в людей" (Інструмент розвитку співробітництва) та Програма культури "Східного партнерства" (Інструмент Європейського сусідства партнерства ).
 • 2010-2014 – проект «Метрополіс-Київ» Українського відділення фонду імені Гайнріха Бьоля), керівник Світлана Шліпченко, Андрій Макаренко.
 • 2011 - регіональні семінари вдосконалення викладання (ReSET) проекту «Європейські візії та розрізнення: Порівняльні дослідження для вдосконалення викладання соціології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2011 – учасник проекту «Порівняльні дослідження повсякдення» Інституту соціології Краківського та Санкт-Петербурзького університетів.
 • 2011 – проект COE «Перебудова інтимної та публічної сфери у ХХІ столітті», Кіотський університет, Керівник Жомбор Райкай.
 • 2008-2009 – проект «Регіон Пограниччя в контексті просторового виміру глобалізації: держава, капітал, територіальність», програми «Соціальні трансформації в пограничному регіоні – Білорусь, Україна, Молдова», Центру вдосконалення досліджень та освіти (CASE), керівник Сяргей Любімав.
 • 2007 – «Переосмислюючи соціальний час та простір» Центру міської історії Центрально-східної Європи, Відень-Львів.
 • 2006-2007 – проект з розробки докторантської програми з соціальних та гуманітарних наук «Культура в умовах соціальних змін», підготовленої для Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету (2006-2007, у співавторстві з Юлією Сорокою).
 • 2006 – «Мистецтво викладання та оцінювання: гендерна чутливість в аудиторії» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, керівник Світлана Бабенко.
 • 2004 – проект «Регіональний семінар вдосконалення викладання» (ReSET) для молодих науковців і викладачів культурологічних та соціальних дисциплін України, Білорусі, Польщі і Росії: «Нові ідентичності в старих містах», Центру гуманітарних досліджень Львівського національного університету.
 • 2003-2004 – зимові школи проекту CEP «Нетрадиційні методи викладання соціології» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Проект Гендерної експертної платформи при Гендерному інформаційно-аналітичному центрі «Крона», керівник Людмила Гуслякова.

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Автор понад 100 наукових публікацій, зокрема:

 • New Imaginaries: Youthful Reinvention of Ukraine's Cultural Paradigm / ed. and translated by Marian J. Rubchak. 2-edition, New York & Oxford: Berghahn, 2019. - 330 p. (Колективна монографія у співавторстві)
 • Family and social change in Socialist and Post-Socialist societies: change and continuity in Eastern Europe and East Asia / ed. by Zsombor Rajkai. Brill. Leiden Boston 2014. – 425 p. (Колективна монографія у співавторстві)
 • Slovo v kultuře a kultura ve slovĕ. Слово в культурі та культура в слові. ed. A.Arkhanhelska. Univerzita Palackeho v Olomouci. Olomouc, 2014. – 362 p. (Колективна монографія у співавторстві)
 • Спільна історія. Діалог культур. Навчальний посібник. – Львів ЗУКЦ, 2013. – 256 с. Гриф МОН (у співавторстві)
 • Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей. За ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. – К.: Критика, 2013. – 217с. (у співавторстві)
 • Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології. Монографія. – К. : К.І.С. – 2011. - 325 с.
 • Соціологія міста. навчальний посібник / за заг. ред. О.К. Міхеєвої, Донецьк: вид-во «Ноулідж», 2010. – 463 с. (у співавторстві)
 • Якісні дослідження в соціологічних практиках. Навчальний посібник, рекомендований МОН. Наук. Ред. Н.Костенко, Л. Скокова. – К.: Інститут соціології НАН України, 2009. – 400 с. (у співавторстві)
 • Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології. Монографія / Л. Малес. – К. : К.І.С. – 2011. - 325 с.
 • Основи теорії гендеру. Навчальний посібник з грифом МОН / Чухим Н., Мельник Т., Скорик М., Малес Л. та ін. . – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с. Малес Л. Романтичні й неотрадиціоналістські мотиви культури в реакції на урбанізаційні процеси в українському суспільстві // Український соціологічний журнал. - № 1-2, 2014. – С. 97-102
 • Малес Л. Експлуатація приватної сфери сім’ї за радянських часів та незалежності // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія Соціологія. / Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв – Вип. 246, 2015. – С. 118-123
 • Малес Л. Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві // Актуальні проблеми соціологи, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. - К.:Фенікс, 2015. - №. 2 (27). – С.17-26
 • Національні та гендерні конструкти в системі регіональних ідентичностей: конкуренції та домінації // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. Вип. 8. – Х.-К.: Критика. 2006; 0.5 др. аркуша
 • Карта міста: символічний простір управління // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Матеріали другої наукової конференції. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 169-174.; 0.3 др. аркуша
 • Формування територіальних громад як суб'єктів громадянського суспільства // Збірник наукових праць ДонДУУ: "Соціологія управління". Серія "Спеціальні та галузеві соціології". Т. VI. Вип. 1(46). – Донецьк: ДонДУУ, 2005. - С. 53-59.; 0.5 др. аркуша
 • Соціокультурний аналіз на перетині структурних ознак // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наукових праць. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2005. – С. 497-502.; 0.5 др. аркуша
 • In Search of Holidays: The Case of Ukraine // National Days/ National Ways. Historical, political, and religious celebrations around the world. Ed. by L.Fuller. - Westport, L., 2004. S. 285-301. (співавтор. Андросенко Т., Костенко Н.); 0.5 / 0.17 др. аркуш.
 • Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.; 2 др. аркуші
 • Малес Л. Основи гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. - К.: ПРООН, 2004. – 39 с.
 • Пределы и запредельное модерна vs пространство постмодерна / Постмодерн: новая магическая эпоха: Сб. статей / Под ред. Л.Г. Ионина. - Харьков, 2002. - С.153-163.; 0.8 др. аркуш.
 • Національні образи українців та росіян у просторі ЗМІ; Российско-украинский Альманах. – СПб.: Амадеус, 2001. – С. 313-318; 0.3 др. аркуш.
 • Медиа в выборах. - К.: Национальная академия наук Украины ин-т социологии, 1999. - Гл. 8. - С.179-194.; (співавтор. Андросенко Т., Костенко Н., Макеєв С.); 1 др. аркуш 

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2009-2011 - Стипендія Кабінета Міністрів України

2003 - Диплом НАН України