Melnikov Andrii

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Doctor of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:3]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-40, 63-40

Room [en:field:field_room:person:label]

509

Email [en:field:field_email:person:label]

a_melnikov@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • 2022 Reverberations of War, autoethnography project (Poland);
 • 2022 CAQDAS Networking Project online-webinar series, University of Surrey (UK);
 • 2019-2022 Ментальна мапа України, колективне емпіричне дослідження (м. Одеса, м. Київ, м. Львів);
 • 2016-2021 «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» (0116U001842, Національний університет «Одеська юридична академія»);
 • 2015-2018 «Методика моніторингу стану та відмінностей соціальної напруженості в регіонах України» (0116U004783, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Автор понад 100 публікацій, зокрема

Монографії:

 • Мельніков А. С. Соціально-психологічна специфіка інтеграції українського суспільства у перспективі екзистенціальної парадигми // Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: монографія / за заг. ред. В. О. Лефтерова, А. С. Мельнікова. – Київ : Ліра-К, 2020. – C. 40-62.
 • Мельніков А. С. Метасоціологія Едварда Тиріак’яна / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 184-199.
 • Мельніков А. С. Метапарадигмальна структура сучасного соціологічного знання / Мельніков А. С. // Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. – 506 с. – C. 226-248.
 • Melnikov A. Jack Douglas: the existential sociology project / Andrey Melnikov, Joseph A. Kotarba // The interactionist imagination: studying meaning, situation and micro-social order / M. Jacobsen, ed. – London : Palgrave Macmillan, 2017. – P. 291-314. Scopus
 • Melnikov A. Existential sociology of Edward Tiryakian: toward an integrated paradigm / Andrey Melnikov // The art and science of sociology: essays in honor of Edward Tiryakian / Roland Robertson, John Simpson, eds. – London : Anthem press, 2016. – P. 59-78.

Навчально-методичні посібники:

 • Мельніков А. С. Історія соціології: навчально-методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса: Фенікс, 2019. – 62 с.
 • Мельніков А. С. Якісні методи в соціології: навчально-методичний посібник / Мельніков А. С. – Одеса : Фенікс, 2019. – 45 с.
 • Мельніков А. С. Екзистенціальна соціологія: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 38 с.
 • Мельніков А. С. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 26 с. Співавт.
 • Мельніков А. С. Соціологія критичних ситуацій: навчально-методичні рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія» / А. С. Мельніков. – Одеса : Фенікс, 2018. – 21 с.

Статті:

 • Мельніков А. 2022. Екзистенціальна соціологія: проблема ідентифікації парадигмальної специфіки. К.: Ліра-К. 184 с.
 • Мельніков, А., Алексенцева-Тімченко, К. 2021. Концепція аналітичної етнографії Джона Лофланда. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4. Index Copernicus.
 • Мельніков А., Настояща К., Ігнатьєва І. Ментальна мапа України: матеріали соціологічного дослідження. К.: Ліра-К, 2021.
 • Melnikov, A., Johnson, J. 2021. Situational Analysis: Existential and Interpretative Perspective. Studies in Symbolic Interaction, Volume 53, 135–149.
 • Melnikov, A., Kotarba, J. A. 2021. Douglas, Jack. In Atkinson, P. et al., eds. SAGE Research Methods Foundations. 10 Vol. London: Sage.
 • Melnikov A. “Mindful revolution” and institutionalization of reflexivity in sociocultural practices / A. Melnikov // Kultura Współczesna. – 2020. – No 3. Erih Plus.
 • Ігнатьєва І. І. Аналітичні компоненти ментальної картографії у соціологічних дослідженнях конфліктів / Ігнатьєва І. І., Мельніков А. С.// Український соціум. – 2019. – № 3 (70). – С. 9-22.
 • Melnikov, A., & Kotarba, J. A. (2019). Douglas, Jack D. [Electronic source] // P. Atkinson, S. Delamont, A. Cernat, J.W. Sakshaug, & R.A. Williams, еds. SAGE Research Methods Foundations. Doi: 10.4135/9781526421036754194 https://methods.sagepub.com/foundations/douglas-jack-d?fromsearch=true https://doi.org/10.15407/socium2019.03.009
 • Мельніков А. С. Соціальна екзистенція як предмет соціологічного аналізу / Андрій Мельніков // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 130-141.

Матеріали конференцій:

 • Мельніков А. С. Негативний соціальний досвід: екзистенціальна перспектива / Мельніков А. С. // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (м. Одеса, 18-19 чер. 2020 р.). – Одеса, 2020.
 • Мельніков А. С. Антиномія соціокультурної акселерації та практик усвідомленості / Мельніков А. С. // Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 червня 2020 року). – Одеса : Гельветика, 2020. – 316 с. – С. 170-174.
 • Алексенцева-Тімченко К. Біографічний метод як інструмент соціологічного дослідження // Алексенцева-Тімченко К. С., Мельніков А. С. // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса, 2020. – C. 269-271.
 • Мельніков А. С. Екзистенціальна комунікація як практика відтворення соціальних спільнот / А. Мельніков // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява і практики конструювання. Матеріали ХVI Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2019 р., (м. Київ). – К.: Логос, 2019. – С. 28-30.
 • Ігнатьєва І., Мельніков А. Методологія ментальної картографії у соціологічних дослідженнях міста // Ігнатьєва І. І., Мельніков А. С. // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.). – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 246-249.
 • Soloviov O. Concerning causal “bridge” between physical environment and the sociality / Soloviov O., Melnikov A. // Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства: матеріали наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 8 лютого 2016 р. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 91-96.
 • Мельніков А. C. Концептуалізація екзистенціальної соціології в дослідженнях А. Фонтани та Р. Ван де Ватера / Мельніков А. С. // Збірник тез X Львівського соціологічного форуму “Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості” (Львів, 13 жовтня 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 57-59.

Awards [en:field:field_awards:person:label]

Медаль Н. Паніної «Кращий молодий соціолог року», Інститут соціології НАНУ, 2009.