Petrenko-Lysak Alla Oleksandrivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

(044) 431-04-68, 64-68

Room [en:field:field_room:person:label]

508

Email [en:field:field_email:person:label]

petrenko-lysak@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Homepage [en:field:field_homepage:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

соціологія простору, соціологія техніки, електронні комунікації

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - Київський національний універститет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія", магістратура

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Соціальні зміни доби високих технологій // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. Х. – К., Логос, 2012. – С. 296-297.

Вторячи Г. Зіммелеві: Естетико-соціологічний досвід дослідження мобільного телефону // Вісник Харківського національного університету. Серія: “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – №. 999. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – С. 32-35.

Современные коммуникации и информационная гигиена: социально-технологический аспект // Креативная экономика и социальные инновации. Международный информационно-аналитический журнал. Электронное научное периодическое издание. – Выпуск 1-2011. – №1(1). – С. 94-100. – [Електронний ресурс] / Режим доступу: .

Homo mobilis: соціальний суб’єкт сучасності // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 359-362.

Соціальні звички як фактор вектору соціальних змін // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Випуск 5. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 188-195.

Кочівники сучасності: нові соціальні мобільності // Вісник Харківського національного університету. Серія: “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 28(948). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 178-181.

Теоретико-методологічний аналіз соціальних рухливостей: флешмобу, буккросінгу та паркуру // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2011. – Вип. 12. – С. 36-42.

Новітні соціальні мінливості // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. ІХ. – К., 2011. – С. 274-275.

Кочові цінності сучасного соціуму // Соціальні зміни та культурна ідентичність. Збірник тез доповідей учасників Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – О.: ОНУ імені І.І.Мечнікова, 2011. – С. 201-204.

Мобильная телефония в приватном и публичном пространствах субъекта современного общества // Феноменология социальных трансформацій / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://fst.my1.ru/load/mobilnaja_telefonija_v_privatnom_i_publichnom_pro...

Мобільна телефонія в системі сучасних комунікацій // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІ. Вип.. 178. Серія “Соціологія”. – Д.: ДонДУУ, 2010. – С. 332-339.

Соціологічний аспект аналізу мобільної телефонії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 16. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – С. 538-541.

Соціологія техніки в столітті hi-tech: постановка основних проблем // Проблеми розвитку соціологічної теорії: : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій”, 4 груд. 2009 р. (м. Київ) та VIІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей”, 20-21 трав. 2010 р., (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. під заг. ред. Куценко О.Д., Судаков В.І.] – К.: Логос, 2010. – С. 85-88

Петренко-Лисак А.О. Приватний і публічний простори суб’єкта мобільної телефонії // Передовий науково-практичний досвід – 2009: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2009. – С. 148-150.

Петренко-Лисак А.О. Соціал-моб як різновид громадського руху // Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 жовтня 2009 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 29-30.

Петренко-Лисак А.О. Флэшмоб как порождение информационного общества // Коммуникативные стратегии информационного общества: труды 2-й Междунар. науч.-теор. конф. – СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – С. 55-60.