Sydorov Mykola Volodymyr-Stanislavovych

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of physical and mathematical sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:5]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

Head of the department [en:field:field_position:#allowed_values:1]
Associate professor [en:field:field_position:#allowed_values:6]
Network administrator [en:field:field_position:#allowed_values:10]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

521-33-24, 63-24

Room [en:field:field_room:person:label]

503, 500а, 505, 511б

Email [en:field:field_email:person:label]

myksyd@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

Математичні методи обробки даних з неповною статистичною інформацією, онлайн інтернет-опитування, моделювання у соціології, дослідження соціальних мереж, методи досяжності важкодоступних груп, аналіз непараметричних даних, експертні опитування

Research [en:field:field_research:person:label]

Математичні методи статистики, Новітні освітні технології, створення соціологічних баз даних, новітні технології збору соціологічної інформації

Education [en:field:field_education:person:label]

2001 - Доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1996 - Захист дисертації на тему "Задачі оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції розривних марковських процесів та їх застосування". Диплом кандидата фізико-математичних наук, шифр спеціальності: 01.05.01

1993 -1995 - Аспірантура у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра прикладної статистики

1988 - 1993 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність: прикладна математика, кваліфікація: спеціаліст математики, викладач

Projects [en:field:field_projects:person:label]

 • 2024-2026 Проект “Curriculum Reform to Promote Education for Peace in Ukraine, Georgia and Moldova” (101128854 – PeaceEdu – ERASMUS-EDU-2023-CBHE). European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – Erasmus+
 • 2016-2017 QUAERE «Аналіз системи якості в Україні: розвиток на основі стандартів ENQA та директиви», в рамках програми ERASMUS+ (Номер проекту: 562013-EPP-1-2015-PL-EPPKA2-CBHE-SP)
 • 2009-2012 Project "European visions and divisions: COMPARATIVE STUDIES FOR ADVANCES IN TEACHING SOCIOLOGY": Faculty of Sociology of Taras Shevchenko National University of Kiev, OSIHESP ReSET programs with academic support of European Sociological Association and Sociological Association of Ukraine
 • 1999 – 2003 Ukrainian-Canadian project "Democracy Education" (Queen's University, Kingston, Canada)
 • 1996-1998 “Ukraine: psychological help for children ”, TACIS

Publications [en:field:field_publications:person:label]

 • Даніїл Каракай, Микола Сидоров, Олексій Середа. Фактори, що впливають на електоральний вибір: потенціал факторіального дизайну. Соціологічні студії, № 1(20) (2022), 6-16
 • Руслана Москотіна, Микола Сидоров. Модифікований SERVPERF: аналіз пунктів методики. Соціологічні студії, № 1(20) (2022), 25-31
 • Дембіцький, С., Сидоров, М. Цінність самореалізації у структурі індивідуальної життєдіяльності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, №1, 2022, 6-28
 • Yaroslava Bratus, Mykola Sydorov. Adaptation of the RepTrak Model to Measure the Reputation of Higher Education Institutions.  Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol.617 Proceedings of the International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021) , pp32-38
 • I. M. Alexandrovich, S. I. Lyashko, M. V.-S. Sydorov, N. I. Lyashko , O. S. Bondar . Riemann integral operator for stationary and non-stationary processes. Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 57, No. 6, November, 2021,918-926
 • Mykola Sydorov, Oleksiy Sereda. UniDOS online with LimeSurvey. Summer School on Survey Statistics, 2021. BNU Network on Survey Statistics. Statistics Lithuania, Vilnius, 2021, 110p., pp. 22-25
 • Братусь Я., Сидоров М. Про важливість дослідження репутації закладів вищої освіти. Соціологічні студії, 2021. - № 1 (18). - С. 24-32
 • Alexandrovich, I.M., Sydorov, M.V.-S., Salnikova, S.A. Some generalizations of the riemann operator method. Azerbaijan Journal of Mathematics, 2021, 11(2), pp. 163–175
 • Sydorov M., Salnikova S. SERVQUAL Model in HEI Monitoring Survey as a Part of Quality Assurance Policy. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 170. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021), p204-209
 • Сальнікова, С., Мурадян, O., Сидоров, M. Міжнародні макросоціальні показники як аналітичні інструменти в соціології. Соціологічні студії, 2020, 2 (17), 41–54.
 • Дембіцький С.С., Злобіна О.Г., Сидоров М.В.-С., Мамонова Г.А Стан психологічного дистресу серед різних соціальних груп в Україні під час пандемії Сovid-19. Український соціум, 2020, № 2 (73), 74-92
 • I. M. Alexandrovich, O. S. Bondar, S. I. Lyashko & M. V.-S. Sydorov Integral Operators that Determine the Solution of an Iterated Hyperbolic-Type Equation,- Cybernetics and Systems Analysis, 56, 401–409 (2020) DOI: 10.1007/s10559-020-00256-3
 • Mykola Sydorov, Svitlana Salnikova, Yuriy Savelyev, Oksana Oliinyk. Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes.- Sociological studios,  No 1(16) (2020) pp.29-39 https://doi.org/10.29038/2306-3971-2020-01-29-39
 • Дембіцький С., Сидоров М., Плющ В., Соснюк Є., Шалімова О. Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей .- Соціологія: Теорія, методи, маркетинг.- 3/2019, с.102-123
 • Alexandrovich I.M., Sydorov M.V.-S. Differential Operators Specifying the Solution of an Elliptic Iterated Equation.- Ukrainian Mathematical Journal, 2019,71(3), 495-504 DOI 10.1007/s11253-019-01659-y
 • Сидоров М.В.-С., В.Довбня Фактори задоволеності студентів навчальним процесом (на прикладі дослідження студентів КНУ) Соціологічні студії, 2019. - № 1 (14). - С. 45-52
 • Мурадян О.С., Сальнікова С.А, Сидоров М.В.-С., Середа О.С. Ціннісні орієнтації студентів-першокурсників (за результатами міжуніверситетського дослідження) .- Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», випуск 40, 2018, с. 125-132
 • Сидоров М.В.-С. До інтерпретації терміну "парадані" у соціальних дослідженнях .- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія Соціологія, 1(8), 2017, с54-57, DOI: 10.17721/2413-7979/8.9
 • Сидоров М.В.-С. Час відповіді респондента на запитання як фактор оцінки якості даних .- Соціологічні студії, 2017. - № 1 (10). - С. 36-43
 • Сидоров М.В.-С., Костенко Я.О. Аналіз рангових шкал у масових опитуваннях .- Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи", вип. 39, 2017, 110-117 
 • Sydorov M., Sereda O. Time Characteristics in Online Surveys.- Proceedings of the Baltic-Nordic-Ukrainian Workshop on Survey Statistics and Methodology.- Vilnius, 2017.- 80p , p112-114
 • Дембіцький С., Ященко В., Сидоров М., Александрова С. Критеріальна валідизація експрес-тесту SCL-9-NR Соціологія: теорія, методи, маркетинг. ISSN 1563-3716.- №2, 2016, ст.102-116
 • Марченко А.М., Сидоров М.В.-С. Роль ідеологічних чинників у формуванні дружніх стосунків студентської молоді: результати дослідження з факторіальним дизайном Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи", вип. 37, 2016, 227-233 
 • Олійник О.В., Сидоров М.В.-С. Проблеми якості вищої освіти в умовах трудової зайнятості студентів Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред.. С.Щудло, П.Длугош.- Дрогобич-Жешув: «Трек ЛТД», 2015, Вип.. 6.-273с., с. 161-167
 • Сидоров М.В.-С. Основи математичного моделювання для соціологів: використання логістичної моделі Ферхюльста для прогнозу розвитку популяції без зовнішнього впливу Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.1(26), 2015, ст.37-49
 • Сидоров М.В.-С. Основи математичного моделювання для соціологів: логістична модель Ферхюльста із зовнішнім впливом Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.2(27), 2015, ст.89-101
 • Сидоров М.В.-С., Олійник О.В., Мраморнова О.М. Працюючі студенти: характер роботи та його чинники Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наук.праць. - Харків:- Вип. 21, 2015, с. 267-273
 • Сидоров М.В.-С. Використання факторіального дизайну для вивчення значущості факторів вибору студентами робочого місця Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies ISSN 2409-952X.- 1 (3) /2015, p.83-96
 • Сидоров М.В.-С., Середа О.С., Мраморнова О.М. Використання LimeSurvey для онлайн реалізації факторіального дизайну в опитуваннях Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.4(29), 2015, ст.134-111
 • Сидоров М.В.-С. Практична реалізація факторіального дизайну засобами R Соціологічні студії, науково-практичний журнал.- Луцьк.: №.2(7), 2015, ст.58-66
 • Сидоров М.В.-С. Основи математичного моделювання для соціологів: демографічні базові моделі зростання популяції без зовнішнього впливу та конкуренції Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.1(22), 2014, ст.74-81
 • Сидоров М.В.-С., Ходаківська Ю.Ф. Можливості збору параданих за допомогою контактних листів у емпіричних соціологічних дослідженнях Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.1(22), 2014, ст.49-58
 • Сидоров М.В.-С., Ходаківська Ю.Ф. Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS) Вісник КУ, серія соціологія.- 2014р. – Вип. 1(5), стор. 61-67
 • Марченко А.М., Сидоров М.В.-С. Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць, Вип. 20, Харків, 2014, с 116-122
 • Сидоров М.В.-С., Соколовська Є.В. Використання композитних змінних для вимірювання соціального статусу Соціологічні студії, науково-практичний журнал.- Луцьк.: №.1(2), 2013, ст.76-83
 • Соколовська Є.В., Сидоров М.В.-С. Використання індексів з композитними змінними для визначення соціального статусу громадян України Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.18, 2013, ст.103-111
 • Сидоров М.В.-С., Трасформація методу RDS в соціологічних дослідженнях Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Х.:ХНУ ім.. Каразіна,- вип.19, 2013, ст.229-236
 • Сидоров М.В.-С., Відмінності у застосуванні методів побудови довірчих інтервалів та обчислення p-рівня для перевірки гіпотез у емпіричних дослідженнях Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.3(20), 2013, ст.75-83
 • Сидоров М.В.-С., Є. Білоус Підходи до аналізу даних з невідповідями Соціологічні студії, науково-практичний журнал.- Луцьк.: №.2(3), 2013, ст.64-69
 • Сидоров М.В.-С., Н. Лісовська-Мускєєва Пізнавальний потенціал біографічного методу Соціологічні студії, науково-практичний журнал.- Луцьк.: №.2(3), 2013, ст.54-59
 • Александрович І.М., Сидоров М.В.-С. Обернення інтеральних рівнянь Вольтерра з функцією Бесселя в ядрі Наукові вісті НТУУ "КПІ".- №4(78), 2011, с. 13-17
 • Сидоров М.В.-С., Про деякі особливості проведення опитувань у Інтернеті Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос,- вип.16, 2012, ст.66-75
 • Сидоров М.В.-С., Часові характеристики проведення анкетування в Інтернеті Наукові праці: науково-методичний журнал.- Вип.. 189. Т.201. Соціологія.-Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012.- с. 43-49
 • Сидоров М.В.-С., Використання параданих у соціологічних дослідженнях Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2011/4 жовтень-грудень.- с. 198 - 208
 • А.О.Пігіда, Сидоров М.В.-С. Використання методу мережевого аналізу для дослідження Інтернет- спільнот Соціальні технології № 44 2010, с. 240-250
 • Сидоров М.В.-С., Підходи до типологізації користувачів Інтернету: пізнавальні можливості та обмеження методів Наукові праці: науково-методичний журнал.- Вип.. 133. Т.146. Соціологія.-Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2010.- с. 35-39
 • Сидоров М.В.-С., Використання систем комп’ютерного анкетування в Інтернеті Соціальні технології № 43 2009, с. 164-175
 • Сидоров М.В.-С., А.О.Пігіда Інтернет-користувач у реальних та віртуальних спільнотах Культура і сучасність. Альманах. №2 (2007).- с.186-193
 • Сидоров М.В.-С., А.О.Пігіда Інтернет як простір соціогрупових відносин Культура і сучасність. Альманах. №1 (2008).- с.163-168
 • Сидоров М.В.-С., Д.В.Табаков Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу Політичний менеджмент №4 (31) (2008).- с. 119-125
 • Сидоров М.В.-С., Смартмоб: нові старі розваги молоді чи засіб впливу? Соціальні технології № 38 2008, с. 379-392
 • Сидоров М.В.-С., Переваги та недоліки використання електронної пошти при проведенні соціологічних опитувань у Інтернеті Культура і сучасність. Альманах. №2 (2006).- с.145-153
 • Сидоров М.В.-С., Інтернет-користувач у соціологічному вимірі Культура і сучасність. Альманах. №1 (2007).- с.171-179
 • Ляшко І.І., Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Обернення деяких інтегральних рівнянь Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №2(91).- с 25-30
 • Ляшко І.І., Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С., О.Ю.Грищенко, Інтегральний оператор Рімана нестаціонарних процесів для ітераційного узагальнення осесиметричного випадку Журнал обчислювальної та прикладної математики.- 2004. - №1(90)
 • Ляшко І.І., Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Обернення деяких інтегральних рівнянь Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2004р. №2 (91), стор. 25-30
 • Сидоров М.В.-С., Міняйло О.О. Мовна ідентичність у процесі соціалізації Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2004р. – Вип. 20-21, стор. 6-9
 • Сидоров М.В.-С., Нахабич М.А. Інноваційні технології навчання: дистанційна освіта Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства: Монографія / за ред. Б.А.Головка. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2004.- с 53-58
 • Сидоров М.В.-С., Нахабич М.А. Особливості застосування новітніх інформаційних технологій у процесі викладання соціальних дисциплін Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2003р. – Вип. 17-18, стор. 142-144
 • Сидоров М.В.-С., Головні принципи та можливості дистанційної освіти Вісник КУ, серія соціологія, психологія, педагогіка.- 2002р. – Вип. 12-13, стор. 139-141
 • Ляшко І.І., Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Інтегральний оператор Рімана стаціонарних та нестаціонарних процесів для ітераційного осесиметричного випадку Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2002р. №1 (87), стор. 49-55
 • Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Інтегральне зображення розв'язків ітераційного рівняння Гельмгольца та полігармонічного рівняння Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 2001р. - №2, стор. 203-208
 • Aleksandrovich I.M., Sydorov M.V.-S. Differential operators defining a solution of an elliptic-type equation Journal of Mathematical sciences, Vol.102, №1, 2000, p. 3719-3727
 • Сидоров М.В.-С., Оптимальне оцінювання часу простою та стану для частково спостережуваної системи масового обслуговування. Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №1, стор. 229-238
 • Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Ітераційне рівняння типу Ейлера-Пуассона-Дарбу Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1999р. - №4, стор. 75-81
 • Сидоров М.В.-С., Христофорова О.В.. Впровадження комп'ютерних технологій у процес викладання соціологічних дисциплін Методологія. Теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків. 1999. ст 297-299
 • Александро¬вич І.М., Сидоров М.В.-С. Задача Коші для телеграфного рівняння вищого порядку Журнал обчислювальної та прикладної математики. Вип.1, 1999, стор. 12-17 
 • Voina O.A., Sydorov M.V.-S. The Estimation of Conditional Transition Probabilities for Partially Observable Markov Chains Theor. Probability and Math. Statist.- №54, 1997, р.25-37
 • Сидоров М.В.-С., Задачі фільтрації та інтерполяції мережі масового обслуговування з неповною статистичною інформацією Наук. видання "Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики".- Український центр духовної культури. - 1997, стор. 122 143
 • Война О.А., Сидоров М.В.-С. Оцінювання умовних перехідних ймовірностей для частково спостережуваних ланцюгів маркова Теорія ймовірностей та математична статистика.- 1996р. вип. 54, стор. 25-37
 • Война О.А., Сидоров М.В.-С. Обернені рівняння оптимальної нелінійної інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів. ДАН України.- 1995р. - №1.- стор. 24-26
 • Сидоров М.В.-С., Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією Вісник КУ, серія фіз.-мат. наук .- 1995р. - №11, стор. 217-233
 • Война О.А., Сидоров М.В.-С. Рівняння оптимальної нелінійної фільтрації та інтерполяції для частково спостережуваних марковських процесів Укр. мат. журнал.- 1994р.- том. 46, № 8 , стор. 971-976

Awards [en:field:field_awards:person:label]

2019 - Нагрудний знак МОН України "За наукові та освітні досягнення" 2017 - Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» 2010 – “Кращий викладач року” факультету соціології 2006 - Відзнака Вченої Ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 3 ступеня 2003 - Почесна грамота Міністерства освіти та науки 1999 - Подяка від Київської міської державної адміністрації 1996 - Робота "Фільтрація та інтерполяція мережі масового обслуговування з неповною інформацією" відзначена Дипломом НАН України та премією НАН України для молодих учених 1993-1995 - Соросівський аспірант