Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. Vol. 16, 2012

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2012.-Вип.16.- 2012. -213 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN 978-996-171-645-1

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Чепак В.В.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ ОСВІТИ
6
Ковтуненко Е.С.
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
14
Сірий Є.В.
СТАНОВЛЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АСПЕКТАХ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ТА СУБ`ЄКТИВНО-ЦІННІСНИХ НАСЛІДКІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
21
Світлов О.Р.
ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЇ» : СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
33
Кот Агнешка Єва
РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
42
Майструк І.М.
МОЛОДІЖНА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЛАТЕНТНИЙ ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ
49
Марушкевич Б.М.
ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
54
Савчук О.В.
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
60
Сидоров М.В.-С.
ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ У ІНТЕРНЕТІ
67
Хомерікі О.А.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ, ЯК НАПРЯМКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ: ПРОЦЕСИ СИНТЕЗУ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
76
Хуткий Д.О.,Марценюк Т.О.,Бурейчак Т.С.
ГЕНДЕР І ОСВІТА В АР КРИМ: ЦІННІСТЬ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЗМІН
85
Лапіна В.В.
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СОЦІАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА СТИЛІ ЖИТТЯ
92
Панькова О.В.
ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЫ
101
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ващенко І.В., Айвазян Л.Ю.
ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИЧНОГО ВИМІРУ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ
110
Вовк М. В.
СПЕЦИФІКА КРЕАТИВНОСТІ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
117
Заболотна В.О.
ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ДОВІРИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ В БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЯХ
124
Леонова І.М.
АНАЛІЗ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ
133
Романюк Л.В.
ЕМПІРИЧНІ ЕФЕКТИ У СТАНОВЛЕННІ ЦІННОСТЕЙ: З АНАЛІЗУ ЗАХІДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
142
Соснюк О.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ
150
Льошенко О.А.
СОЦІАЛЬНА ТА ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
157
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Волинець Ю.О.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДИКА
163
Лаврухіна Т. В
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ ЯК УМОВА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
168
Лисенко О.Ю.
СПЕЦКУРС ПОЗААУДИТОРНОЇ ПРАКТИКИ З ОСНОВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ
174
Маріуц І.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
179
Медведєва В.О.
ВПЛИВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
185
Новик І.М
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАГНОСТУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ
193
Рашковська В.І.
ПЕДАГОГІКА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ
199
Гук О.Ф.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
207

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 2 від 26 вересня 2012 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 1 від 27 вересня 2012 року)