Kovtunenko Ellianna Stanislavivna

Academic degree [en:field:field_academicd:person:label]

Сandidate of sociological sciences [en:field:field_academicd:#allowed_values:2]

Academic title [en:field:field_academict:person:label]

Associate professor [en:field:field_academict:#allowed_values:2]

Department [en:field:field_departments:person:label]

Посада [en:field:field_position:person:label]

1st category specialist [en:field:field_position:#allowed_values:19]

Phone [en:field:field_phone:person:label]

259-02-48, 22-93, 22-60

Room [en:field:field_room:person:label]

502

Email [en:field:field_email:person:label]

e.kovtunenko@knu.ua

CV [en:field:field_cv:person:label]

Scientific interests [en:field:field_scinter:person:label]

системний та синергетичний підходи до вивчення трансформаційних процесів, сучасні етно-національні відносини, семіотичний аналіз, порівняльні дослідження, конфліктологія

Research [en:field:field_research:person:label]

методологія дослідження трансформаційних процесів, демократизація в Україні, методологія компаративних досліджень

Education [en:field:field_education:person:label]

2005 - Університет Констанц, докторантура

2005 - кандидатська дисертація на тему: "Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів"

2003 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, аспірантура

2000 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, магістратура

Projects [en:field:field_projects:person:label]

The RIME Project. Releasing Indigenous Multiculturalism through Education

Publications [en:field:field_publications:person:label]

Ковтуненко Е. Про категоріальний статус поняття “соціальна трансформація” в загальносоціологічній теорії // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: НАНУ, Інститут соціології, 2002. – С.31-40.

Ковтуненко Е.С. Соціальні зміни: поняття та види // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002. – С.224-228.

Ковтуненко Е.С. Образ трансформаційних процесів в сучасних західних соціологічних парадигмах // Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2002, №1(2). – С. 97-103.

Ковтуненко Е.С. Аналіз основних понять теорії соціальних трансформацій // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.15-16. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2003. - С.78-81.

Ковтуненко Е.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.19. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2003. - С.10-13.

Ковтуненко Е.С. Соціальний захист в світлі модернізаційної парадигми. // матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість врятує світ». М.Київ – 2003. Стор.308-310.

Ковтуненко Е.С. Зміна образу жінки в німецькій рекламі на 50 років. // MADE, 2003, №2. Стор 132-135.