Library


Displaying 251 - 300 of 14007
Міжнародна організація з міграції. Громадські ініціативи з протидії торгівлі людьми, проституції та сексуальній експлуатації.- Львів: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2009. - 47 с.
Лазар І. Сучасний стан ґендерних досліджень.- Київ-Львів: ПАРАПАН, 2007. - 200 с.
Павличко С. Фемінізм.- Київ: Основи, 2002. - 322 с.
Романова Н. Гусак Н. Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації.- Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 160 с.
Friedan B. The Feminine Mystique.- New York: Penguin Books, 1979. - 368 с.
Киммел М. Гендерное общество.- Москва: "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2006. - 464 с.
Елштайн Дж. Б. Громадський чоловік, приватна жінка: жінки у соціальній і політичній думці.- Київ: Видавничий дім "Альернативи", 2002. - 344 с.
Головаха Є. І. Стегній О. Г. Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В. Паніної.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
Serhiychuk V. Ukrainian Crimea.- Vishorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2014. - 300 с.
Serhiychuk V. Genocide-Holodomor 1932–1933 of Ukrainians.- Vyshhorod: PP SERHIYCHUK M. I., 2018. - 178 с.
Мазурик О. В. Білоног Ю. С. Національні стандарти соціального аудиту.- Донецьк: ЦСА, 2011. - 396 с.
Баум Ґ. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти божевілля безпеки (полемічні нотатки).- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 190 с.
Лілієнталь Ф. Розслідування.- Київ: Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Панина Н. В. Головаха Е. И. Общественное мнение и массовые опросы.- Киев: Институт социологии НАН Украины, 2012. - 96 с.
Филлипс С. Д. Инвалидность и мобильное гражданство в постсоветской Украине.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2018. - 320 с.
Арендт Х. Джерела тоталітаризму.- Київ: Дух і Літера, 2002. - 539 с.
Сорока Ю. Видеть, мыслить, различать: социокультурная теория восприятия.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. - 336 с.
Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму?.- Київ: Видавничий Дім "Комора", 2018. - 328 с.
Бугров В. А. Гожик А. П. та ін. Акредитація освітніх програм (за матеріалами QUAERE): методичний посібник.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 74 с.
Бугров В. А. Гожик А. П. та ін. Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE): монографія.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2018. - 343 с.
Дембіцький С. Розробка соціологічних тестів.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. - ISBN 978-966-02-8792-1 304 с.
Сірий Є. В., Нахабіч М. А. Дослідження соціальної напруженості в Україні: засадничі аспекти та розробка інструментарію (за результатами фундаментального дослідження).- Київ: ЦОП ""Глобус", 2018. - ISBN 978-617-7700-19-6 182 с.
Пилипенко В. Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства : монографія / Валерій Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 2012. – 329 c..- Львів: Західно-український консалтинг центр, 2012. - 326 с.
Мельников А.С. Экзистенциальная социология: проблема идентификации парадигмальной специфики.- Киев: Миллениум, 2018. - ISBN 978-966-8063-81-8 376 с.
Friese Susanne Qualitative Data_Analysis with ATLAS.ti. 2nd edition .- : Sage, 2014. - 279 с.
Auerbach Carl F. and Silverstein Louise B. Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis .- NY, London: New York University Press, 2003. - 204 с.
Dey Ian Qualitative data analysis. A user-friendly guide for social scientists.- : Routledge, 2005. - 294 с.
Flick Uwe, von Kardorff Ernst and Steinke Ines A Companion to QUALITATIVE RESEARCH.- : Sage, 2004. - 432 с.
Seppo Laaksonen Survey Methodology and Missing Data.- Helsinki: Springer, 2018. - 224 с.
Bruce McCune, James B.Grace Analysis of Ecological Communities.- : MjM Software Design, 2002. - 304 с.
Саганенко Г.И. Надежность результатов социологического исследования.- Ленинград: Наука, 1983. - 192 с.
Peter Diem Online Research. A Practical Handbook.- : , 2018. - 117 с.
/ Упоряд. А.О.Петренко, В.В.Чепак (вип. ред) Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій: Збірник наукових статей до 25-річчя кафедри галузевої соціології КНУ імені Тараса Шевченка .- Київ: Каравела, 2017. - 308 с.
Phillip Good Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses. 3rd ed.- Huntington Beach: Springer Science+Business Media, Inc, 2005. - 315 с.
Stanley Presser, Jennifer M. Rothgeb, Mick P. Couper, Judith T. Lessler, Elizabeth Martin, Jean Martin, Eleanor Singer Methods for Testing and Evaluating Survey Questionnaires.- : John Wiley & Sons, 2004. - 624 с.
Jelke Bethlehem, Silvia Biffignandi Handbook of Web Surveys.- : John Wiley & Sons, 2012. - 480 с.
Крюгер Ричард, Кейси Мэри Энн Фокус-группы. Практическое руководство.- М: Издательский дом “Вильямс”, 2003. - 256 с.
Saichev A., Malevergne Y., Sornette D. Theory of Zipf’s Law and Beyond.- London, New York: Springer. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 2010. - 632 184 с.
Маріанна Колодій Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development: практ. посібник.- Київ: К.І.С., 2012. - 9786176840145 78 с.
Капська А.Й. Соціальна педагогіка: підручник для студ. вищих навч. закладів, 5-е видання.- Київ: Центр учбової літератури, 2011. - 9789663649153 487 с.
Капська А.Й. Соціальна робота: навч. посібник (для студ.вищих навч. навч. закладів).- Київ: Слово, 2011. - 9789661940726 399 с.
Червінський І.В., Шимчак Л.В., Обушний М.І. Історія Україна. Джерельний літопис, 2 вид. випр. й допов..- Київ: КВІЦ, 2012. - 9789662003871 831 с.
Капська А.Й., Завацька Л.М., Грищенко С.В. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. посібник.- Київ: Слово, 2011. - 9789661940962 244 с.
Марушкевич А.А., інші Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття: колективна монографія.- Київ: Обрії, 2012. - 9789662278187 130 с.
Васянович Г.В. Педагогічна етика: навчальний посібник .- Київ: Академвидав, 2011. - 9786175720233 256 с.
Єльникова Г.В., інші теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія .- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 9789666442331 218 с.
Губерський Л.В., Приятельчук А.О. Філософія. Від витоків до сьогодення: хрестоматія: навч. посібник.- Київ: Знання, 2012. - 9789663469409 621 с.
Савчин. М.В., Василенко Л.П. Вікова психолоія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академвидав, 2011. - 9786175720257 382 с.
Ануфрієва Н.М., Зеленська Т.М., Сірмакова І.О. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 9789668019999 295 с.
Савицька О.В., Л.М. Співак Етнопсихологія: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 9789662229196 264 с.

Pages