Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Випуск 10, 2010

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Фенікс, 2010.-Вип.10.- 2010. -178 с.-Бібліогр. В кінці ст. ISBN

Зміст

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ  
   
Судаков В.
ПРАЦЯ ЯК НОРМАТИВНО ОРГАНІЗОВАНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА ФОРМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6
Соболевська М.
МІЖ ПРИВАТНІСТЮ ТА ПУБЛІЧНІСТЮ: ПАРАДОКСИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
11
Малес Л.
ВІД КУЛЬТУРНОЇ ЗААНГАЖОВАНОСТІ ДО РЕФЛЕКСІЇ КУЛЬТУРНОГО В СОЦІОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ
16
Червінська Т.
ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ТА СЕМАНТИЧНОМУ ВИМІРІ
22
Савельєв Ю., Салата Т.
СОЦІАЛЬНЕ ВКЛЮЧЕННЯ: МІЖОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ
30
Савчук О.
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ
38
Качанова Ю.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЯВИ АГРЕСИВНОСТІ ЛЮДЕЙ
45
Кожекіна Л.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
51
Кондов К.
ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНЕЗИ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛІСТСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
58
Мільчарек-Сеали Х.
ЕМПАТІЯ ЯК ФЕНОМЕН АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ТА ЧИННИК РОЛЬОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
67
Недзельський А. .
МЕХАНІЗМИ РУТИНІЗАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ: Г.ГАРФІНКЕЛЬ VS Е.ГІДЕНС
72
Полієнко В. .
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В СОЦІОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ІРВІНГА ГОФМАНА
77
Саратова Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗВЯЗКІВ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
83
Христофорова О.
ІНТЕРПРЕТАТИВНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОГРАМИ В СОЦІОЛОГІЇ: ТИПОЛОГІЯ І ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
90
Шевчук М.
ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПРАКТИК У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
98
Щиголь І.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ВУЗІВ УКРАЇНИ ДО БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
102
Яворська Є.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ МІСІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАТУСУ МИСТЕЦТВА В ТЕОРЕТИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ
108
Арбітман А.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР БЛОГОСФЕРИ: ФУНКЦІЇ ТА ДИСФУНКЦІЇ
116
Арушанян М., Кандуба Т.
КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: УСКЛАДНЕННЯ ЗАДАЧ ДЕМОКРАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ
123
Мороз Є.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СТРУКТУРІ ІНКОРПОРОВАНОГО КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ ОСОБИСТОСТІ
129
Світлов О.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКУМУЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПУНКТІВ ТИМЧАСОВОГО УТРИМАННЯ НЕЛЕГАЛІВ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ
139
Скляр С.
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВІ ПРАКТИКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ
146
Столбова Ю.
КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИЗМУ
153
Франченко Л.
СПОЖИВАННЯ ЯК ЧИННИК ГРУПОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
161
Яцюк О.
ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ
167
Мраморнова О.
МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ПРО ГЕНДЕРНУ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЮ
172

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 10 від 26 травня 2010 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 10 від 26 грудня 2010 року)