Бакaлаврат. Освітня програма "Соціологія"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «бакалавр» забезпечує базову вищу освіту із соціології із можливістю продовження навчання на освітніх програмах магістерського рівня, орієнтована на тих, хто зацікавлений отримати знання про суспільство, його структуру та різноманітні соціальні процеси, закони розвитку, поведінку людини в суспільстві, навчитися збирати й аналізувати дані, розуміти і прогнозувати поведінку великих груп людей та фіксувати основні суспільні тренди.

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні професійно формулювати та розв’язувати завдання та практичні проблеми в сфері соціології, підготовлені до виконання роботи аналітичного спрямування, проведення соціологічних досліджень в організаціях державної та недержавної форм власності, соціологічних інститутах, аналітичних центрах, компаніях, які спеціалізуються на проведенні соціальних та маркетингових досліджень.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціологія
ID програми: 1888
Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 1-й
Рівень НРК України: 6-й
Рівень EQF-LLL: 6-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №1156345 від 12 лютого 2013 р.
Веб-сторінка програми: https://sociology.knu.ua/uk/bakalavrat-op-sociologiya
Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Тривалість навчання: 4 роки
Передумови: наявність повної загальної середньої освіти
Призначена для: громадяни України та іноземні громадяни
Джерела фінансування: державне замовлення (бюджет) або кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): 38000 грн. *

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Кредити ЄКТС %
Обсяг програми: 240 100%
Обов’язкові компоненти: 180 75%
Навчальні дисципліни: 155 65%
Практика: 15 6%
Кваліфікаційна робота: 10 4%
Вибіркові компоненти: 60 25%
Навчальні дисципліни: 60 25%
Кредити ЄКТС %
Мови викладання: 240 100%
українська 225 94%
англійська 15 6%
інші 0 0


Гарант програми: д.соц.н. Марина Соболевська
Email: msobolevska@knu.ua