Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

Організовано нову сторінку журналу http://visnyk.soc.univ.kiev.ua/index.php/soc Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

Архів номерів

2010   №1-2
2012   №3
2013   №4
2014   №5
2015   №6
2018   №9
ISSN 1728–3817
Засновано у 2010 році (у 1995-2009 рр. мав назву «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка»
Відповідальний редактор О.Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф.
Заступник головного редактора Горбачик Андрій Петрович, канд. фіз.-матем. наук (Київ)
Редакційна колегія Бабенко С.С., канд. соц. н. (Київ), Волович В.І., д-р соц. н., проф. (Київ), Вольяс К., проф. (Абердін, В.Британія), Генов Н.. д-р наук, проф. (Любляна, Словенія), Головаха Є.І., д-р філос. н., проф. (Київ), Кутуєв П.В., д-р соц. н., проф. (Київ), Лейн Д., д-р н. (Кембридж, В.Британія), Малес Л.В., д-р соц.н. (Київ), Рихард А., д-р н., проф. (Варшава, Польща), Судаков В.І., д-р соц.н., проф. (Київ), Тамаш П., д-р н., проф. (Будапешт, Угорщина), Туленков М.В., д-р соц. н., проф., (Київ), Херпфер К., д-р н., проф. (Абердін, В.Британія), Чепак В.І., д-р соц. н. (Київ), Яковенко Ю.І., д-р соц. н., проф. (Київ) Відповідальний секретар: Савельєв Ю. Б., канд. філос. наук, доц. (Київ)
Адреса редколегії Україна 03680, м.Київ; пр. Глушкова 4д, к.501, 504; факультет соціології; тел.. (38044) 5216340
Зареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво про Державну реєстрацію Серія КВ № 16688-5260 Р від 07.05.10
Атестовано: Включено до Переліку наукових фахових видань України (соціологічні науки), наказ Міністерства освіти і науки України № 893 від 04.07.2013
Галузь науки: Соціологічні науки
Засновник та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02
Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 +38 (044) 239 3172, 239 3222; факс 239 3128

Вимоги до статей, що подають для публікацій до журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: соціологія"

Редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали, що відповідають тематичній спрямованості видання.

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Соціологія» є рецензованим науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології. Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань, які вийшли в світі, передусім, в Україні і країнах регіону: книжок, дисертацій, монографій, підручників тощо. Статті і рецензії приймаються до розгляду українською, російською або англійською мовою, відбираються міжнародною редакційною колегією журналу і публікуються мовою оригіналу. Статті додатково оцінюються шляхом зовнішнього анонімного рецензування. Вимоги до статей, які подаютьcя для опублікування в журналі: 1. Статті повинні відповідати міжнародним фаховим стандартам соціологічних досліджень, в тому числі існуючим вимогам до фахових публікацій в Україні (http://vak.org.ua/docs//prof_journals/requirements.pdf). В статті має бути чітко визначені проблема і мета дослідження, а також оригінальний і значущій внесок автора в розв’язання наукової проблеми. Редакція звертає увагу авторів на обов’язковість співвіднесення їхнього оригінального дослідження з наявним в світовій соціології корпусом знання щодо відповідної наукової проблеми і визначення місця зробленого внеску в дисциплінарному контексті. 2. Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, результатів аналізу і обґрунтованість зроблених висновків, а також повну відповідальність за порушення авторських прав і одержання дозволів для використання зовнішніх матеріалів, що захищені авторським правом. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема, Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались. 3. Статті обсягом 20000 – 40000 знаків (3000 – 6000 слів включно з назвою статті; 0,5–1 авторських аркушів) надсилаються електронною поштою на адресу редакції journal_soc_knu@ukr.net на одній із мов видання (електронний документ у форматі MS Word-97 – MS Word-2010, через 1,5 інтервали, 14 шрифт без позиіонування та переносів, у якому для набору тексту слід використовувати тільки шрифт Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах). 4. До статті додаються: • анотація статті (українською, російською та англійською мовами) із викладом теоретичних і методологічних засад дослідження та основних висновків (обсяг – 0,7 – 1 стандартної машинописної сторінки, або 1200–1800 знаків), • ключові слова (українською, російською та англійською мовами), • шифр УДК перед назвою статті. Автори з інших країн, що подають статтю англійською мовою, додають анотацію і ключові слова лише англійською мовою. Автори з інших країн, що подають статтю російською мовою, додають анотацію і ключові слова лише англійською і російською мовами. 5. До статті додаються відомості про авторів: Прізвище, ім'я, по батькові (прізвище та ім’я, в тому числі латинським шрифтом), контактний телефон і електрону адресу автора, місце роботи (з повною адресою), посада, науковий ступінь, вчене звання. Якщо авторів декілька, потрібно стисло зазначити внесок кожного автора. 6. Примітки подаються в кінці тексту із послідовною нумерацією (арабськими цифрами). Після приміток (за наявності) декларуються подяки авторів, вказуються джерела фінансування дослідження та інституціональна підтримка, можливий конфлікт інтересів. Редакційна колегія очікує, що всі особи або організації, які сприяли проведенню дослідження або підготовці статті, але не включені до числа авторів, зазначаються в секції «декларації». 7. Посилання на джерела слід наводити в тексті у форматі «перший автор, рік» або «перший автор, рік: номер (тому), сторінки» за стандартом SAGE Harvard reference style але у квадратних дужках. Наприклад: [Weber, 1946; Tilly, 2004: p. 216; Тарасенко, 2010: т. 2, с. 170]. Бібліографічні відомості необхідно подавати наприкінці статті (після приміток і декларацій) у вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, що надруковані кирилицею, а потім – латиницею). (Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел наведено в Бюлетені Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13.) Для джерел, що надруковані кирилицею і є перекладом з мов із латинською абеткою, обов’язково зазначається (у квадратних дужках після наведених бібліографічних відомостей) оригінальний правопис прізвища автора та назви джерела латинським шрифтом. Для інших джерел, що надруковані кирилицею, повинна додаватись їхня латинська транслітерація за стандартами ALA-LC – Американської бібліотечної асоціації - Бібліотеки конгресу (http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html). Транслітерація прізвища автора та назви наводиться у квадратних дужках після оригінальних бібліографічних відомостей кожного джерела. 8. Якщо стаття містить ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожний такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки й діаграми, – у форматах Excel, рисунки – у форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи). 9. Автори не мають права передавати до інших видань матеріали, що були прийняті до розгляду редакцією журналу, до оголошення його результатів або у разі прийняття рішення про публікацію статті. 10. Статті висловлюють лише погляди авторів, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії журналу. 11. Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редагування. Експертиза редакційної колегії не оприлюднюється і не підлягає оскарженню. Неопубліковані статті, а також будь-які надіслані матеріали авторові не повертаються. 12. Надання матеріалів редакції журналу передбачає згоду авторів з цими вимогами, а також їхню згоду на публікацію матеріалів в друкованому вигляді в журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди. Для подальшої інформації редакційна колегія рекомендує авторам ознайомитися із попередніми числами журналу на сайті: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/visnik-kiyivskogo-nacionalnogo-universite... Кінцеві терміни подачі для чергового числа журналу – 1 квітня та 1 жовтня. Статті та супровідні документи надсилати на електронну адресу редакції журналу: journal_soc_knu@ukr.net

Примітки: 1. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання діючих стандартів несуть автори статті. 2. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і науковий рівень статті несуть автори й рецензенти.