Бакалаврат. ОП "Соціальні технології"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Освітня програма (далі – ОП) «Соціальні технології» є унікальною і поки що єдиною в Україні програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 054 «Соціологія» з класичною соціологічною освітою і технологічною спрямованістю на вирішення нагальних соціальних потреб. Підготовка відповідних фахівців є не просто нагальною потребою, але й запорукою успішного розвитку країни, особливо в теперішній час. Вміння протистояти гібридним і маніпулятивним технологіям, ефективно використовувати матеріальні, фінансові та людські ресурси в умовах їх катастрофічної нестачі за рахунок технологізації соціальних процесів, застосовувати соціальні технології для кращої інтеграції переміщених осіб в громади, надавати необхідну допомогу тим, хто цього потребує, - все це набуває першочергового значення.

Метою програми є підготовка фахівців із соціології, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками проведення соціологічних досліджень на сучасному рівні, а також вміють застосовувати соціальні технології для подолання соціальних проблем. Однією з переваг ОП «Соціальні технології» є розширення можливостей працевлаштування випускників-соціологів як незалежних фахівців, чия діяльність пов’язана із соціальним аудитом, оцінюванням корпоративної соціальної відповідальності, громадською експертизою, моніторингом і оцінюванням соціальних програм і проєктів.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціальні технології
ID програми: 1962
Рівень вищої освіти: 1-й (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти: бакалавр
Освітня кваліфікація: бакалавр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 1-й
Рівень НРК України: 6-й
Рівень EQF-LLL: 6-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №1156345 від 12 лютого 2013 р.
Веб-сторінка програми: https://sociology.knu.ua/uk/bakalavrat-op-socialni-tehnologiyi
Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Тривалість навчання: 4 роки
Передумови: наявність повної загальної середньої освіти
Призначена для: громадяни України та іноземні громадяни
Джерела фінансування: державне замовлення (бюджет) або кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): 38000 грн. *

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Кредити ЄКТС %
Обсяг програми: 240 100%
Обов’язкові компоненти: 180 75%
Навчальні дисципліни: 155 65%
Практика: 15 6%
Кваліфікаційна робота: 10 4%
Вибіркові компоненти: 60 25%
Навчальні дисципліни: 60 25%
Кредити ЄКТС %
Мови викладання: 240 100%
українська 225 94%
англійська 15 6%
інші 0 0


Гарант програми: д.соц.н. Олег Мазурик
Email: olegmazuryk@knu.ua