Магістратура. ОП "Соціологія"

Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «магістр» передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ЗВО та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю. Програма передбачає поглиблене використання іноземних мов у викладанні низки дисциплін та формування навчального плану з метою створення можливостей для академічної мобільності і стажування на соціологічних факультетах як провідних ЗВО України, так і за кордоном.

 

 

Навчальні дисципліни

5
5 Європейські студії Бабенко С. С.
2017
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки Яковенко Ю. І.
2017
5 Асистентська практика Малес Л. В.
2017
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології Савельєв Ю. Б.
2017
5 Методика викладання соціології у вищій школі Малес Л. В.
2017
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
2017
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Цимбалюк Н. М.
2017
5 Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології Судаков В. І.
2017
5 Новітні методи аналізу даних в соціології Горбачик А. П.
2017
5 Підготовка наукових текстів (англійською мовою)
2017
5 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність
2017
5 Професійна та корпоративна етика Цимбалюк Н. М.
2017
5 Психологія вищої школи
Факультет психології
2017
5 Соціальна політика та якість життя Жуков В. І.
2017
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
2017
5 Теорія соціальних технологій Судаков В. І.
2017
6
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) Бабенко С. С.
2017
6 Виробнича практика Набруско І. Ю.
2017
6 Дизайн дослідження Савельєв Ю. Б.
2017
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R Сидоров М. В.
2017
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках Савельєв Ю. Б.
2017
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів Сидоров М. В.
2017
6 Мережевий підхід в соціології Савельєв Ю. Б.
2017
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар) Савельєв Ю. Б.
2017
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Сидоров М. В.
2017
6 Сучасні методи аналізу текстів Юзва Л. Л.
2017
6 Теорія та методи аналізу причинності в соціології Горбачик А. П.
2017
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях Олійник О. В.
2017
МС: Сучасна соціологічна теорія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії Соболевська М. О.
2017
6 Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології Соболевська М. О.
2017
6 Соціальна феноменологія Злобіна О. Г.
2017
6 Соціологічні теорії глобалізації та розвитку Цимбал Т. В.
2017
6 Соціологічні теорії соціального порядку Соболевська М. О.
2017
6 Соціологія постмодерну Малес Л. В.
2017
6 Тематичні напрямки розвитку соціологічної теорії (магістерський дослідницький семінар) Соболевська М. О.
2017
6 Теорії соціокультурної та гендерної ідентичності Малес Л. В.
2017
6 Теорія соціальної дії та практичної раціональності Соболевська М. О.
2017
МС: Соціальна експертиза та аудит
6 Менеджмент соціальної сфери Мазурик О. В.
2017
6 Соціальна експертиза та аудит Мазурик О. В.
2017
6 Соціальне управління людськими ресурсами Мазурик О. В.
2017
6 Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар) Мазурик О. В.
2017
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг Мазурик О. В.
2017
6 Соціологічний моніторинг якості освітніх послуг Набруско І. Ю.
2017
6 Соціологія конфлікту в сфері праці та зайнятості Жуков В. І.
2017
6 Соціологія посередництва та регулювання конфліктів Жуков В. І.
2017
6 Соціологія релігійних та міграційних процесів Аза Л. О.
2017
МС: Соціологічна експертиза політики
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю Петренко-Лисак А. О.
2017
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z Боровський О. О.
2016
6 Соціологічне забезпечення управління та прийняття рішень Мазурик О. В.
2017
6 Соціологічне оцінювання політичного режиму Куценко О. Д.
2017
6 Соціологія політичного лідерства Мазурик О. В.
2017
6 Соціологія політичного маркетингу Набруско І. Ю.
2017
6 Сучасні теорії політики і влади Куценко О. Д.
2017
МС: Соціологія управління та маркетингових досліджень
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) Яковенко Ю. І.
2017
6 Методологія та організація маркетингових досліджень Вілкова О. Ю.
2017
6 Соціологія влади Тарабукін Ю. О.
2017
6 Соціологія маркетингу Чепак В. В.
2017
6 Соціологія організаційної взаємодії Туленков М. В.
2017
6 Соціологія ринку Тарабукін Ю. О.
2017
6 Теорія соціального управління Туленков М. В.
2017
6 Теорія управлінських рішень Петренко-Лисак А. О.
2017
6 Теорія управлінських рішень Туленков М. В.
2017
МС: Соціологія масової комунікації
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) Яковенко Ю. І.
2017
6 Соціологічні теорії масової комунікації Петренко-Лисак А. О.
2017
6 Соціологія бізнес комунікацій Чудовська І. А.
2017
6 Соціологія міжнародних відносин Тарабукін Ю. О.
2017
6 Соціологія мови Яковенко Ю. І.
2017
6 Соціологія політичних комунікацій Боровський О. О.
2017
6 Соціологія символу Яковенко Ю. І.
2017
6 Теорія соціокультурних комунікацій Соболевська М. О.
2017
МС: Cоціологія соціально-культурної сфери
6 Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар) Цимбалюк Н. М.
2017
6 Моделі соціально-культурної політики Цимбалюк Н. М.
2017
6 Соціально-культурне прогнозування Цимбалюк Н. М.
2017
6 Соціологія безперервної освіти Цимбалюк Н. М.
2017
6 Соціологія вільного часу і дозвілля Цимбалюк Н. М.
2017
6 Соціологія медицини та охорони здоров’я Цимбалюк Н. М.
2017
6 Соціологія релігії Аза Л. О.
2017
6 Соціологія соціальної роботи Петренко-Лисак А. О.
2017
6 Соціологія спорту Цимбалюк Н. М.
2017

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Соціологія»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська