Магістратура. ОП "Соціологія"

Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «магістр» передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ВНЗ та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю. Програма передбачає поглиблене використання іноземних мов у викладанні низки дисциплін та формування навчального плану з метою створення можливостей для академічної мобільності і стажування на соціологічних факультетах як провідних ВНЗ України, так і за кордоном.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціологія
ID програми: 2081
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію № 2849 від 23 грудня 2021 року
Тип програми: освітньо-наукова
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська
Тривалість навчання: 2 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра будь-якої спеціальності
Призначена для: громадяни України та іноземні громадяни
Джерела фінансування: державне фінансування (бюджет) або кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): у процесі визначення

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року.

Гарант програми: к.ф.-м.н. Микола Сидоров
Email: myksyd@knu.ua