Спеціалізована вчена рада Д 26.001.30

Інформація про захисти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

На факультеті соціології працює створена (оновлена) наказом Міністерства освіти і науки України № 775 від 16.07.2018 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка спеціалізована вчена рада Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями: 22.00.01 «Теорія та історія соціології», 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень», 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини», 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» Термін дії ради - 16.07.2018 - 31.12.2020. З персональним складом ради можна ознайомитися за посиланням.
 

Докторські та кандидатські дисертації 
випускників докторантури та аспірантури факультету соціології, 
захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.30
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за період 2011-2020 рр.
 
 
І. Докторські дисертації
2013
Малес Л.В. «Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад». - 22.00.01, н. консультант проф. Судаков В.І.
Кириленко О.М. Трансформації інституту спорту в сучасному українському суспільстві. - 22.00.03, н. консультант проф. Цимбалюк Н.М.
 
2014
Мазурик О.В. «Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України» . – 22.00.04, н.консультант проф. Судаков В.І. 
Соболевська М.О. «Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях». – 22.00.01, н. консультант проф. Судаков В.І. 
 
2015
Іванкова-Стецюк О.Б. «Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст». – 22.00.03, н. консультант проф. Аза Л.О.
 
2017
Стрельник О.О. «Материнство як соціальна практика: структурно- діяльнісна концепція». – 22.00.04, н. консультант проф. Куценко О.Д. 

2018
Савельєв Ю.Б. «Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств». – 22.00.01, наук. консультант – проф. Куценко О.Д. 
 
2019 
Мельніков А. С. «Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування». – 22.00.01, н. консультант проф. Судаков В.І.
 
ІІ. Кандидатські дисертації
2011
Сальникова С.А. «Обґрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях». - 22.00.02, н.керівник доц. Горбачик А.П.
Христофорова О.В.  «Евристичний потенціал дослідницьких програм в соціології». – 22.00.02, н.керівник проф. Волович В.І.
Ненько О.Є. «Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості». – 22.00.01, н.керівник проф. Куценко О.Д.
Нікітіна Т. Є. «Перевірка валідності класових схем в соціології (на прикладі класової схеми Дж.Голдторпа». – 22.00.02, н.керівник доц. Горбачик А.П.
Шестаковський О.П.  «Міжетнічні упередження в українському суспільстві». – 22.00.04, н.керівник доц. Тарабукін Ю.О.
 
2012
Кузьмук О.М. «Методологічне обґрунтування засобів ідентифікації середнього класу». - 22.00.02, н.керівник проф. Волович В.І.
Горобчук Б.Д. «Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях». - 22.00.04, н.керівник проф. Яковеннко Ю.І.
Мороз Є.О. «Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології».-  22.00.01, наук.кер. проф. Судаков В.І. 
Цимбал К.Д. «Реклама як інституціональний чинник трансформування цінностей у сучасному українському суспільстві». – 22.00.04, н.керівник проф. Яковенко Ю.І.
 
2013
Ковязіна К.О. «Роль соціального капіталу у формування соціального статусу особи в сучасному українському суспільстві». - 22.00.03, наук.кер. проф. Куценко О.Д.
Решетняк О.М. «Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії». - 22.00.03, наук.кер. проф. Куценко О.Д.
Саратова Ю.М. «Соціальний капітал в організаційних взаємодіях у просторі вищої освіти».- 22.00.03,  наук. керівник доц. Чепак В.В. 
Рощин Д.Г. «Смисложиттєва диспозиція особистості: теоретична інтерпретація в межах постструктуралістського підходу в соціології». – 22.00.01, н. керівник проф Судаков В.І. 
 
 
2014
Зарицька А.В. «Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних». - 22.00.04, н.кер. проф. Туленков М.В.
Лапіна В.В. «Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами». – 22.00.01, н.керівник проф. Судаков В.І. 
Чернега Г.О. «Концепція соціальної фігурації в соціології Н.Еліаса: історико-теоретична реконструкція». – 22.00.01, н.керівник проф. Злобіна О.Г.
Недзельський А.О. «Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології». – 22.00.01, н.керівник проф. Тарасенко В.І.
Кожекіна Л.Ю. «Тенденції політичної ресоціалізації покоління 1970-80-х років в пострадянському українському суспільстві». – 22.00.03, н.керівник проф Куценко О.Д.
 
2015
Гришина Т.В. Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських суспільств. – 22.00.03, н.керівник проф. Куценко О.Д.
Шелестун К.Ю. Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві. – 22.00.03, н.керівник доц. Набруско І.Ю.
Заріцька Н.Ю. Дауншифтінг як альтернативні стилежиттєві практики у сучасному суспільстві. – 22.00.03, н.керівник доц. Набруско І.Ю.
Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами. – 22.00.02, н.керівник доц. Горбачик А.П.
Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні. – 22.00.02, н.керівник доц. Сидоров М.В.
Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології. – 22.00.01, н.керівник проф. Судаков В.І.
Золотнюк О. П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах. – 22.00.04, н.керівник доц. Тарабукін Ю.О.
 
2016
Ковтун О.С. "Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією", 22.00.04. Науковий керівник – проф. Туленков М.В
Горбов В.В. «Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу». – 22.00.04, н.кер. доц. Мазурик О.В.
Кондов К.В. «Пізнавальний статус поняття «соціальний контроль» в об’єктивістських соціологічних теоріях ХХ століття». – 22.00.01, н. кер. проф. Судаков В.І.
 
 
2017
Тащенко А.Ю. «Культурні коди як засіб соціальної ідентифікації у повсякденних практиках». – 22.00.04, н.керівник – доц. Ніколаєнко Л.Г. 
Локтєва І.І. «Критерії багатовимірної ідентифікації соціально відторгнутих груп». – 22.00.02, н.керівник – доц. Горбачик А.П. 
 
2019
Нваодух Е.О. (Ebere O. Nwaoduh) «Фемінізація бідності (порівняльне дослідження Нігерії та України)». – 22.00.03, н. керівник: доц. Бабенко С.С.
Білоус Є.В. «Емпірична ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної свідомості». – 22.00.02, н. керівник доц. Сидоров М. В.-С.
Ковальська Є.В. «Валідизація використання індексу соціального статусу особи в емпіричному соціологічному дослідженні в Україні». – 22.00.02, н. керівник доц. Сидоров М. В.-С.
Світлов О.Р. «Концептуалізація феноменальних та процесуальних ознак міграції в сучасних теоріях соціального простору». – 22.00.01, н. керівник проф. Судаков В.І.
 
2020
Шелухін В.А.  «Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена». – 22.00.01, н. керівник проф. Куценко О.Д.