Магістратура. Заочна ОП "Прикладна соціологія"


Магістерська освітньо-професійна програма «Прикладна соціологія» надає широкий спектр аналітичних, дослідницьких навичок для кращого розуміння значущих соціальних питань і проблем сучасного суспільства. Програма спрямована на засвоєння якісних, кількісних методів досліджень, забезпечує можливості вивчати наукові питання інноваційними способами, пропонує інструменти необхідні для побудови методологічно обґрунтованих дослідницьких проєктів.

Здобувачі програми можуть обрати один сучасний напрямок і стати експертом з гендерних питань чи дослідниками міського простору. Напрямок «Гендерні дослідження» дає можливість на практиці застосовувати гендерні методики дослідження та впроваджувати гендерну рівність в різних галузях суспільства. Обраний здобувачем напрямок забезпечує передумови для працевлаштування в урядових організаціях, НУО, міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах. Напрямок «Урбаністичні студії» дає студентам розуміння можливостей впливати на економічний, соціальний , екологічний, культурний розвиток міського простору. Здобувачі навчаються аналізувати різні аспекти суспільного життя міста.

Випускники програми здатні виконувати функції консультантів, менеджерів, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства. ОП «Прикладна соціологія» надає можливість здобути унікальні аналітичні та комунікативні навички. Виробнича практика студентів зумовлює можливості побудови мережі професійних контактів для кар’єрного зростання.

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

 • «Бакалавр з соціології»,
 • будь-яких інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Вступні випробування:

 • іспит із фаху;
 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Програма орієнтована на:

 • формування фундаментальних знань та практичних навичок проведення соціологічних/соціальних досліджень на сучасному рівні. Розвиток фахових компетентностей, необхідних для дослідницької та аналітичної роботи (це забезпечується, зокрема, такими дисциплінами, як: «Дизайн прикладного дослідження», «Новітні методи аналізу даних в соціології», «Проектна та грантова діяльність», «Academic Writing»(Підготовка наукових текстів), «Гендерна експертиза та гендерний аудит», «Гендерний аналіз масмедіа», «Громадянське суспільство та міський активізм»).

По завершенні програми випускники будуть повністю підготовлені до:

 • працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації;
 • до роботи експертів з гендерних питань в урядових та міжнародних жіночих організаціях, агенціях дослідницького та консультативного сектору, в міжнародних проєктах;
 • до роботи консультантів, менеджерів у сфері міського простору, дослідників споживачів, культурних практик, місцевих спільнот, експертів з питань розвитку громадянського суспільства;
 • вступу до аспірантури факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Прикладна соціологія
ID програми:
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV №1156351 від 12 лютого 2013 року
Веб-сторінка програми: https://sociology.knu.ua/uk/magistratura-zaochna-op-prykladna-sociologiya


Тип програми: освітньо-професійна
Форма навчання: заочна
Мова навчання: українська, англійська
Тривалість навчання: 1,5 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста будь-якої спеціальності
Призначена для: громадяни України, іноземні громадяни
Джерела фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): бл. 24 900 грн.*

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.


Кредити ЄКТС %
Обсяг програми: 90 100%
Обов’язкові компоненти: 67 74%
Навчальні дисципліни: 47 52%
Практика: 9 10%
Кваліфікаційна робота: 11 12%
Вибіркові компоненти: 23 26%
Навчальні дисципліни: 23 26%
Кредити ЄКТС %
Мови викладання: 90 100%
українська 81 90%
англійська 9 10%
інші 0 0%
Науковий компонент:


Гарант програми: к.соц.н. Лариса Фостер
Email: kaminska_i@knu.ua


Рік вступу

1-й рік

Всього кредитів ЄКТС: 60 | Обов’язкових: 60; вибіркових: 0

Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ОК01 Методологія та організація наукових досліджень з основами
інтелектуальної власності
3 1 Обов’язкова Залік
ОК02 Дослідницькі парадигми у соціології 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК03 Дизайн прикладного дослідження 8 1 Обов’язкова Іспит
ОК04 Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК05 Challenges to Current Sociology and Global Development 5 1 Обов’язкова Залік
ОК06 Новітні методи аналізу даних в соціології 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК07 Проектна та грантова діяльність 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК08 Academic Writing 4 2 Обов’язкова Іспит
ОК09 Професійна та корпоративна етика 3 2 Обов’язкова Залік


2-й рік

Всього кредитів ЄКТС: 30 | Обов’язкових: 7; вибіркових: 23

Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ОК11 Кваліфікаційна робота магістра 7 3 Обов’язкова Захист


Вибіркові дисципліни (студент обирає один із двох пропонованих блоків)

Вибірковий блок 1 «Гендерні дослідження»

Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ВК1.1 Соціологія гендеру 5 3 Вибіркова Іспит
ВК1.2 Гендерна експертиза та гендерний аудит 5 3 Вибіркова Іспит
ВК1.3 Гендерний аналіз масмедіа 5 3 Вибіркова Іспит
ВК1.4 Громадянське суспільство, фемінізм, жіночий активізм 4 3 Вибіркова Залік
ВК1.5 Проблеми сучасної сім'ї: український та світовий контекст 4 3 Вибіркова Залік


Вибірковий блок 2 «Урбаністичні студії»

Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ВК2.1 Соціальна політика у великому місті 5 3 Вибіркова Іспит
ВК2.2 Соціологія релігійних та міграційних процесів у великих містах 5 3 Вибіркова Іспит
ВК2.3 Урбаністична культура 5 3 Вибіркова Іспит
ВК2.4 Громадянське суспільство та міський активізм 4 3 Вибіркова Залік
ВК2.5 Неформальна економіка великого міста 4 3 Вибіркова Залік
Код Назва Кредитів ЄКТС Семестр Тип Підсумковий контроль
ОК01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності 3 1 Обов’язкова Залік
ОК02 Дослідницькі парадигми у соціології 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК03 Дизайн прикладного дослідження 8 1 Обов’язкова Іспит
ОК03 Дизайн прикладного дослідження 8 1 Обов’язкова Іспит
ОК04 Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень 7 1 Обов’язкова Іспит
ОК05 Challenges to Current Sociology and Global Development 5 1 Обов’язкова Залік
ОК06 Новітні методи аналізу даних в соціології 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК07 Проектна та грантова діяльність 5 2 Обов’язкова Іспит
ОК08 Academic Writing 4 2 Обов’язкова Іспит
ОК09 Професійна та корпоративна етика 3 2 Обов’язкова ЗалікЗдатність розв’язувати складні задачі соціології дослідницького та/або інноваційного характеру
Код Компетентність
ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК02 Здатність працювати автономно
ЗК03 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК04 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК05 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК06 Здатність приймати обґрунтовані рішенняКод Компетентність
СК01 Здатність аналізувати соціальні явища і процеси
СК02 Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського суспільства
та світової спільноти
СК03 Здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню
методологію
СК04 Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів соціологічних
досліджень
СК05 Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та проектів українською та іноземною
мовами
СК06 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та керуватися
загальнолюдськими цінностями
СК07 Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми
СК08 Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями
СК09 Здатність здійснювати педагогічну та/або науково-педагогічну діяльність у закладах освіти
СК10 Здатність презентувати результати наукових досліджень і готувати наукові доповіді та публікації

Для вступу на освітню програму «Прикладна соціологія», потрібно:

 • зареєструватися для складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови – до 18:00 3 червня 2021 року. Реєстрація відбувається дистанційно. З питань реєстрації слід звертатися до методиста деканату п. Олени Бастіної за тел. 044-521-33-55 або на електронну пошту bastinaolena@gmail.com
 • скласти Єдиний вступний іспит із іноземної мови – 30 червня 2021 року
 • подати документи до відбіркової комісії факультету соціології – з 15 по 23 липня (18:00)
 • скласти фаховий іспит із соціології – між 26 і 30 липня. З програмою іспиту можна ознайомитися за лінком: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/newsfiles/programa_vstupnog...


Програма вступного випробування ОП «Прикладна соціологія»

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка