Master Degree Academic program "Sociology"

Особам із
порушенням зору
Розмір шрифту
a
a
a
Колір сайту
а
а

Звичайна версія сайту

Освітня програма «Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology» освітнього рівня «магістр» орієнтована на іноземних здобувачів і передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ВНЗ та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю.

Акредитація освітньої програми відбудеться 18-20 січня 2022 року.

Запрошуємо всіх охочих 19 січня 2022 року о 09:00-09:40 взяти участь у відкритій зустрічі з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Зустріч відбудеться за посиланням:

https://us04web.zoom.us/j/76650190578?pwd=jfn82D-0OvEjnqq57A53AI4dLpVoO5.1

Ідентифікатор конференції: 766 5019 0578

Пароль: 2022

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology
ID програми: 26409
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV №1156351 від 12 лютого 2013 року
Веб-сторінка програми: https://sociology.knu.ua/uk/master-degree-academic-program-sociology
Тип програми: освітньо-наукова
Форма навчання: денна
Мова навчання: англійська
Тривалість навчання: 2 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра будь-якої спеціальності
Призначена для: іноземні громадяни
Джерела фінансування: кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): 76 300 грн. (бл. 2 800 дол. США)*

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Кредити ЄКТС %
Обсяг програми: 120 100%
Обов’язкові компоненти: 90 75%
Навчальні дисципліни: 63 52,5%
Практика: 12 10%
Кваліфікаційна робота: 15 12,5%
Вибіркові компоненти: 30 25%
Навчальні дисципліни: 30 25%
Кредити ЄКТС %
Мови викладання: 120 100%
українська 0 0%
англійська 120 100%
інші 0 0%
Науковий компонент: 61 51%
Гарант програми: к.соц.н. Артемій Дейнека
Email: artemiydeineka@knu.ua