Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Випуск 23, 2014

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Вип. №2(23) – К.:Логос, 2014. -316 с.
УДК 316+159.9+37](082)

Зміст

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 7
Максименко С.Д.
ЛИЧНОСТЬ И ЕЁ ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
7
Данилюк І.В.
РОЗВИТОК ЕТНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ
20
Білоус О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УКРАЇНІ
29
Brazdeikiene Liana (Браздейкієне Ліана), Butiene Diana(Бутієне Діана), Kupsyte Renata(Купсіте Рената)
EXPERIENCE OF LIFE AFTER SUICIDE ATTEMPT (ДОСВІД ЖИТТЯ ПІСЛЯ СПРОБИ САМОГУБСТВА)
35
Васильєв С.П., Тюріна Ю.В.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
45
Галичанська А.В.
ВПЛИВ РОДИННОЇ ТРАДИЦІЇ НА ЗАПОБІГАННЯ МІЖПОКОЛІННИХ КОНФЛІКТІВ В ПІДЛІТКІВ У СІМ‘Ї
49
Голодрижук А.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ СТОСУНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
55
Дідук І.А.
ОСНОВНІ СМИСЛОВІ КОНСТРУКТИ ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ У ПОЛІТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
61
Дубровинський Г. Р., Ділай А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
68
Заболотна В.О.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ (ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ Л.КОЛЬБЕРГА)
74
Іванова В.В.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
82 4
Каменська Н.Л., Алтуніна Г.С.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
87
Карамушка Т.В.
УЯВЛЕННЯ АСПІРАНТІВ ПРО СУТНІСТЬ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР‘ЄРИ, МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ І ТИПИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
92
Кириленко Т.С.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПИСІВ РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
98
Кіраль Агнета
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
104
Коваленко А.Б.
СТРАТЕГІАЛЬНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ РОЗУМІННЯ
111
Козицька І.В.
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОЯВ АНТИНОМІЧНОСТІ ЇЇ БУТТЯ
119
Коротаева И. В.
МЕТАКОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
124
Коцюба Г.О.
ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІДНОСИНАХ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
131
Крайлюк А.І.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ В АСПЕКТІ ВИБОРУ ПОДРУЖНЬОГО ПАРТНЕРА
137
Кременчуцька М. К.
ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ
143
Литвиненко О. О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ З ЛІТЕРАТУРНИМ ТЕКСТОМ
148
Лісова О.С., Гаврилюк Н.В.
ВЗАЄМОЗВ‘ЯЗОК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКУ І ДПК
154
Марусинець М.М.
ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ: РЕФЛЕКСИВНИЙ АСПЕКТ
161
Массанов А.В.
ПОКЛИКАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНІ БАР‘ЄРИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ
167
Мельник О.А.
СТАНОВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ (СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
174
Оверчук В.В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
181
Остапенко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТИВНОЇ ТЕХНІКИ «КОЛАЖ» ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ВЛАДНІ РЕЖИМИ
187
Павельчук С.Т.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИКА ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТА: АСПЕКТИ ПІДХОДУ
192
Палько Т.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ «РЕФЛЕКСІЯ» В ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
198
Паскевська Ю.А.
ТЕХНОЛОГІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
204
Пащенко С.Ю.
РОЗВИТОК ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧА ВНЗ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
210
Плохих В.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
218
Пуденко І.В.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ВАГІТНИХ ЖІНОК НА РІЗНИХ ТРИМЕСТРАХ ТА З РІЗНИМ ТИПОМ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА ГЕСТАЦІЙНОЇ ДОМІНАНТИ
226
Радчук В.М.
МЕХАНІЗМИ ВИБОРУ ШЛЮБНОГО ПАРТНЕРА
232
Соснюк О.П.
ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА «КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР» ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ
239
Терлецька Л.Г.
ГЛИБИННА ЕКОЛОГІЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
244
Траверсе Т. М.
МИСЛЕННЄВІ СТРАТЕГІЇ РОЗУМІННЯ АКТОРАМИ ПОЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ
251
Трофімов А. Ю., Бондар Ю. І.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ КАПІТАЛ В ОРГАНІЗАЦІЇ
259
Чистяк О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ
266
Чуйко О.В.
ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ
273
Шамлян К. М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ПРИЙОМІВ ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ
278
Швець А.В., Кузьменко М.Д., Числицкая О.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРУКТУРАХ США И НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА
285
Шелина С. Л.
ОТНОШЕНИЕ К ПОЗИЦИИ АВТОРИТЕТА У СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
291
Шелюг О. А.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ФЕНОМЕНУ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО РОСТУ
297
Юрчинська Г.К., Божко Ю. П.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СУВЕРЕННОСТІ ТА САМОСТАВЛЕННЯ ПРОГРАМІСТА
303
Юрчинская А.К., Маринина В.М.
СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА: ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ
309

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету психології (протокол № 11 від 25 червня 2014 року)