Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Випуск 26, 2015

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 6
Аза Л.О.
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЕТНІЧНИХ СУБКУЛЬТУР
6
Мороз Є.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ РЕПРОДУКЦІЇ П.БУРДЬЄ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
14
Золотнюк О.П.
СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТЕМПОРАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ВИМІРЮВАННЯ ДОШЛЮБНИХ ТА ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН
21
Казанжи А. П.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДХОДУ «MIXED-MODE» У ВИБІРКОВОМУ СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
30
Сидоров М.В.-С.
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ СОЦІОЛОГІВ: ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ П.Ф. ФЕРХЮЛЬСТА ДЛЯ ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ПОПУЛЯЦІЇ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ
37
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 50
Бургонська С. В.
ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН В ДІАДІ «ПСИХОТЕРАПЕВТ-КЛІЄНТ» З УРАХУВАННЯМ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІЄНТІВ
50
Іванова Є.О.
СИСТЕМНІ ПРОЦЕСИ СІМ'Ї ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ
57
Кириленко Т. С., Льошенко О. А.
АНАЛІЗ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ В АСПЕКТІ САМОДОПОМОГИ
66
Погорільська Н.І.
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЇ В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
74
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 81
Бахмач Л. А.
А. М. АЛЕКСЮК ПРО ВСЕБІЧНИЙ ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
81
Гаврилюк А. В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ
86
Гук О.Ф., Автомонов П.П.
ОПТИМІЗАЦІЯ МОДУЛЬНО-СЕМІНАРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
91
Дубовик С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ
98
Люріна Т. І.
ПОЛІКУЛЬТУРНА СФЕРА ОСВІТИ: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МIЖОСОБИСТIСНИХ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОI МОЛОДI
105
Матвієнко Ю. О.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
110
Миньківська М.В.
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
118
Онищук Л.А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ СТАН ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
125
Папушина В.А.
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
131
Пoстернак O.В.
САМOМЕНЕДЖМЕНТ У ФOРМУВАННІ ПСИХOЛOГІЧНOЇ ГOТOВНOСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНOСТІ УПРАВЛІНЦЯ
136
Саркісова О.Ю.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО САМОРОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ
142
Тупікова Г.А.
СУТНІСТЬ І ФОРМИ ПРОЯВУ ФЕНОМЕНУ ПАТРІОТИЗМУ
148
Федоренко Н.І.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
155
Шкарбан Л.В.
ПРОБЛЕМА ЛІВОРУКОСТІ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
161

Рекомендовано до друку
Вченою радою факультету соціології (протокол № 8 від 25 березня 2015 року)
Вченою радою факультету психології (протокол № 9 від 26 березня 2015 року)