Доктор філософії (PhD). ОНП "Соціологія"

Звіт експертної групи за результатами акредитаційної експертизи

Проект змін до освітньої програми 2022
Проект змін до освітньої програми
Проект переліку дисциплін за вибором ОП PhD "Соціологія" 2022
Пропозиції та зауваження щодо змін до освітньої програми просимо надсилати на адресу гаранта програми Ольги КУЦЕНКО olga.kutsenko@knu.ua


Мета програми: Підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «соціологія», який успішно виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі соціологічної науки, культури, соціального управління і досліджень, викладацької роботи у вищих навчальних закладах.

Особливості програми:

  1. Орієнтація програми на компетенції та навички соціального дослідника, необхідні для самостійної організації та проведення теоретично та методологічно обґрунтованого дослідження, спрямованого на здобуття теоретично визначеного та емпірично верифікованого соціологічного знання про соціальні феномени;
  2. Розвиток навичок комплексної аналітичної роботи як з теоретичними джерелами, так і з базами емпіричних даних, розвиток вмінь висувати та перевіряти дослідницькі гіпотези різної складності, формулювати змістовні теоретичні та практичні висновки за результатами аналізу;
  3. Особлива дослідницька увага до структурних, культурних та діяльнісних параметрів соціальних явищ та процесів;
  4. Стажування у вітчизняних та закордонних університетах і дослідницьких центрах (участь у літніх школах, наукових семінарах, дослідницьких проектах, академічних програмах обміну тощо), обов’язкова апробація результатів роботи на наукових форумах за кордоном.

Випускник програми може претендувати на вакансії наукового співробітника; викладача соціально-поведінкових наук у ЗВО різного рівня акредитації; аналітика, експерта, консультанта в академічних та освітніх установах, центрах соціальних досліджень, консалтингу та аналітики, органах державного управління та місцевого самоврядування, соціально-політичних неурядових організаціях, рекламних агенціях, відділах зв'язків із громадськістю, ЗМІ; в міжнародних та вітчизняних наукових програмах і проектах.

Загальний стиль викладання в межах освітньої частини програми орієнтований на самостійне навчання аспіранта, спрямоване лекціями та консультаціями викладачів та наукового керівника, роботою з науковими джерелами, консультаціями з фахівцями як з академічної так і з практичної сфери діяльності, участю в наукових форумах та в програмах стажування.
 
Викладання здійснюється у формах проблемно-орієнтованих лекцій, семінарів, практичних занять, колоквіумів тощо, які спрямовують та поглиблюють результати самостійного навчання.
 

ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОНП "СОЦІОЛОГІЯ"

Обов'язкові навчальні дисципліни

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) Бабенко Т.В.
ОНД.02 Філософія науки та інновацій Сайтарли І.А. Приятельчук А.О., Куценко О.Д., Ільїна Г.В.
ОНД.03 Асистентська педагогічна практика Малес Л.В.
ДВФ/І.01 Студії з сучасної соціології Куценко О.Д., Судаков В.І.
ДВФ/І.02 Дослідницька методологія в соціології (українською або англійською мовою) Савельев Ю.Б.
ПА.01 Комплексний іспит зі спеціальності 2021 Стегній О.Г.Чепак В.В., Безрукова О.А.Горбачик А.П., Куценко О.Д.Судаков В.І.

 

Дисципліни вільного вибору аспіранта

Перелік №1 (1 дисципліна на вибір)

РНП та анотації усіх дисциплін вільного вибору аспіранта

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ДВА.3.01.02 Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ Марушкевич А. А.
ДВА.3.01.11 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних Горбачик А.П.
ДВА.3.01.12 Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій Крак Ю.В., Пашко А.О.
ДВА.3.01.19 Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях Куценко О.Д., Бабенко С.С.
ДВА.3.01.35 Soft skills (англійською мовою) Пащенко С.Ю., Харламова Г.О.

 

Перелік №2 (2 дисципліни на вибір)

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ДВА.3.02.01 Моделювання в соціології Сидоров М.В.-С.
ДВА.3.02.02 Обґрунтування висновку соціологічного дослідження Горбачик А.П.
ДВА.3.02.03 Сучасні суспільства та глобальні трансформації Цимбал Т.В.
ДВА.3.02.04 Соціологічна теорія Судаков В.І.
ДВА.3.02.05 Соціокультурні процеси в суспільстві Малес Л.В.
ДВА.3.02.06 Сучасний соціоструктурний аналіз Куценко О.Д.
ДВА.3.02.07 Галузева матриця сучасної соціології Туленков М.В.
ДВА.3.02.08 Соціальний менеджмент та аудит Туленков М.В., Мазурик О.В.
ДВА.3.02.09 Стратегії досліджень контенту медіа Чудовська І.А.