Доктор філософії (PhD). ОНП "Соціологія"

Звіт експертної групи за результатами акредитаційної експертизи

Перелік дисциплін за вибором ОП PhD "Соціологія" 2022

Пропозиції та зауваження щодо змін до освітньої програми просимо надсилати на адресу гаранта програми Ольги КУЦЕНКО olga.kutsenko@knu.ua

Мета програми - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий освітній та дослідницький простір фахівців наукового рівня доктора філософії в галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 «соціологія», які здатні успішно працювати в галузях досліджень, інновацій, соціальної експертизи, управління, консультування у сферах бізнесу, державного управління та діяльності недержавних організацій, а також викладання у закладах вищої освіти. за найкращими світовими стандартами.

Фокус програми та її особливості:
Основним фокусом програми є формування передової фахової, науково-дослідної культури дослідників та аналітиків в галузі соціології, їх здатності до самостійної та продуктивної дослідницької діяльності шляхом поєднання цілеспрямованого структурованого навчання і здійснення наукового дослідження, формування відкритості до наукових комунікацій та активності в міжнародній академічній спільноті, формування індивідуальної освітньої траєкторії з огляду на потреби виконання дослідницького проєкту та майбутньої професійної кар’єри. 

Програма узасаднена на найкращих світових стандартах із збереженням і творчим розвитком академічних здобутків вітчизняної соціології та наукових традицій факультету соціології Київського національного університету імені Т.Шевченка.

Унікальність програми полягає в органічному поєднанні можливостей розвитку глибокої теоретичної та методологічної культури фахівців через формування індивідуальної платформи компетентностей, необхідних для:

  1. комплексної дослідницької роботи, що поєднує проблемоорієнтовані, теоретичні, методологічні та практичні виміри,
  2. розвитку сучасної методологічної культури дослідження, орієнтованої на евристику і дослідницьку логіку як теоретично спрямовану, так і спрямовану емпіричними даними,
  3. застосування аналітичної оптики сучасного теоретичного синтезу пояснення складних соціальних феноменів;
  4. здійснення експертизи соціальних процесів на основі як теоретичного та емпіричного аналізу із застосування сучасних кількісних та якісних моделей і методів.

Випускники програми можуть претендувати на вакансії наукового співробітника, аналітика, експерта, консультанта в академічних та освітніх установах, центрах соціальних досліджень, консалтингу та аналітики, органах державного управління та місцевого самоврядування, соціально-політичних неурядових організаціях, рекламних агенціях, відділах зв'язків із громадськістю, ЗМІ; в міжнародних та вітчизняних наукових програмах і проєктах, а також вакансії викладача соціально-поведінкових наук у ЗВО різного рівня акредитації.

ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОНП "СОЦІОЛОГІЯ"

Обов'язкові навчальні дисципліни

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) Бабенко Т.В.
ОНД.02 Філософія науки та інновацій Сайтарли І.А. Куценко О.Д., Ільїна Г.В.
ОНД.03 Асистентська педагогічна практика Малес Л.В.
ДВФ/І.01 Студії з сучасної соціології Куценко О.Д., Судаков В.І.
ДВФ/І.02 Дослідницька методологія в соціології (українською або англійською мовою) Савельев Ю.Б.
ПА.01 Комплексний іспит зі спеціальності 2021 Стегній О.Г.Чепак В.В., Безрукова О.А.Горбачик А.П., Куценко О.Д.Судаков В.І.

 

Дисципліни вільного вибору аспіранта

Перелік №1 (1 дисципліна на вибір)

РНП та анотації усіх дисциплін вільного вибору аспіранта

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ДВА.3.01.02 Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ Марушкевич А. А.
ДВА.3.01.11 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних Горбачик А.П.
ДВА.3.01.12 Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій Крак Ю.В., Пашко А.О.
ДВА.3.01.19 Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях Куценко О.Д., Бабенко С.С.
ДВА.3.01.35 Soft skills (англійською мовою) Пащенко С.Ю., Харламова Г.О.

 

Перелік №2 (2 дисципліни на вибір)

Шифр Робоча програма дисципліни Викладачі
ДВА.3.02.01 Моделювання в соціології Сидоров М.В.-С.
ДВА.3.02.02 Обґрунтування висновку соціологічного дослідження Горбачик А.П.
ДВА.3.02.03 Сучасні суспільства та глобальні трансформації Цимбал Т.В.
ДВА.3.02.04 Соціологічна теорія Судаков В.І.
ДВА.3.02.05 Соціокультурні процеси в суспільстві Малес Л.В.
ДВА.3.02.06 Сучасний соціоструктурний аналіз Куценко О.Д.
ДВА.3.02.07 Галузева матриця сучасної соціології Туленков М.В.
ДВА.3.02.08 Соціальний менеджмент та аудит Туленков М.В., Мазурик О.В.
ДВА.3.02.09 Стратегії досліджень контенту медіа Чудовська І.А.