І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Соціологічні науки"

До уваги студентів!

Протягом жовтня-грудня 2012 року на факультеті соціології відбудеться І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Соціологічні науки».

До участі в Конкурсі подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем  у галузі соціологічних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Вимоги до оформлення конкурсної роботи:

  • Текст друкується шрифтом Times New Roman , міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14,  з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм).
  • Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків.
  • Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.
  • До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.
  • Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).
  • В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.

а додатковою інформацією звертатися до відповідального секретаря галузевої конкурсної  комісії Червінської Т.Г.