Магістратура. ОП "Соціальні технології"

Програма презентує унікальне поєднання теоретичних і прикладних дисциплін, орієнтованих на оволодіння інноваційними технологіями в різних сферах суспільства. Представлені у програмі соціальні технології спрямовані на підвищення ефективності управління людськими ресурсами, маркетингу, корпоративного управління, соціальної політики, розробки стратегії, розв’язання конфліктів, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій, а також реалізації проектів у сфері бізнесу, політики, соціального управління. 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 054 Соціологія
Освітня програма: Соціальні технології
ID програми: 1763
Рівень вищої освіти: 2-й (магістерський)
Ступінь вищої освіти: магістр
Освітня кваліфікація: магістр соціології
Цикл вищої освіти за QF EHEA: 2-й
Рівень НРК України: 7-й
Рівень EQF-LLL: 7-й
Акредитація: Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІV №1156351 від 12 лютого 2013 року
Тип програми: освітньо-наукова
Форма навчання: денна
Мова навчання: українська, англійська
Тривалість навчання: 2 роки
Передумови: наявність освітнього ступеня бакалавра або спеціаліста
Призначена для: громадяни України та іноземні громадяни
Джерела фінансування: Державне фінансування (бюджет) або кошти фізичних та юридичних осіб (контракт)
Вартість навчання (за рік): *

* Вартість навчання змінюється щороку. Актуальна вартість оприлюднюється після 1 липня кожного року і залишається незмінною до завершення навчання кожного студента.

Гарант програми: к.соц.н. Олена Вілкова
Email: e_vilkova@knu.ua