Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 1-2/2010

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. -Вип.1-2.-2010.-112 с. ISBN

Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ
Куценко О.Д, Горбачик А.П.
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
4
До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 5
Мазурок А.І.
Інтерв'ю з професором Воловичем В.І.
6
 
ЄВРОПЕЙСЬКІ ВІЗІЇ ТА РОЗРІЗНЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЇ: МАТЕРІАЛИ ПРОЕКТУ ReSET
Куценко О.Д.
К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе
10
Генов Н.Б.
Суперечливі тренди у Східній Європі. Нові соціальні констеляції та нові концептуальні карти
17
Головаха Е.И.
Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов
26
Бабенко С.С.
Соціальні нерівності у міжнародному вимірі соціології: дебати та результати
30
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Волович В.І.
Оценочные критерии качества социологической информации
34
 
СТРУКТУРНО-СТРАТИФІКАЦІЙНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА
Хутка С. В.
Залежність соціальної адаптованості особистості від її стратифікаційної позиції за умов радикальних суспільних перетворень: діахронічний аналіз
40
Спориш Ю.О.
Особливості дозвіллєвих практик середніх класів великого міста в Україні
46
Непийвода Т.В.
Соціальна дистанція між віковими групами в українському суспільстві
53
Решетняк О. М.
Виробництво та відтворення релігійних структур на пострадянському просторі: приклад православних розколів в Україні, Болгарії та Молдові
57
Кулешов К.М.
Соціальне структурування у повсякденних взаємодіях: практики класифікації (есе)
63
 
СОЦІОКОМУНІКАТИВНІ ТА КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА
Головин Н.А., Сибирев В.А.
Трансляция стилежизненного содержания социальной коммуникации: материалы к верификации теории коммуникации Лумана
65
Набруско І. Ю.
Cпоживання і реклама у сучасному світі: проблеми інституціоналізації
72
Ненько О.Є.
Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності
76
Обухова Н.О.
Структура символічного простору в образі великого міста (на прикладі м. Донецьк)
84
 
СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
Туленков М.В.
Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз
87
Камінська Л.Ф.
Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів
91
Рощин Д.Г.
Категорія "смисл життя особистості" в системі суміжних понять гуманітарних наук
94
Кожекіна Л.Ю.
Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках
98
Гринчук А.В.
Социология безопасности: состояние и перспективы развития
101
 
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Пам'яті видатного соціолога присвячується
Шелухін В.А.
Суспільство у просторі трансформацій, культура у просторі суперечностей: відкриті питання Деніела Бела
103
Наукові конференції та семінари
Бабенко С.С., Ненько О.Є., Пенькова Н. Ю.
Викладання, засноване на дослідженні: європейсткй вимір удосконалення університетської освіти з соціології
105
Грищенко М.В, Мазурок А.І.
Соціологія та сучасні соціальні трансформації: за результатами ІІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців
109
Нові публікації: огляди, рецензії, анотації
Кузьменко Т.М.
Соціологія: навчальний посібник
110
Малес Л.В.
Соціологія міста: навчальний посібник / За заг. ред. О.К.Міхеєвої
110
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі 111

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР О.Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ А.П. Горбачик, канд. фіз.-мат. наук, доц. (заст. відпов. ред.); С.С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц.; В.І. Волович, д-р філос. наук, проф.; О.В. Жулькевська, канд. соціол. наук, доц.; О.Г. Злобіна, д-р соціол наук, старш. наук. співроб.; Т.М. Кузьменко, канд. соціол. наук, доц.; Л.В. Малес, канд. соціол. наук, доц.; І.Ю. Набруско, канд. філос. на-ук, доц.; А.О. Ручка, д-р філос. наук, проф.; М.О. Соболевська, канд. соціол. наук, доц.; В.І. Судаков, д-р соціол. наук, проф.; В.І. Тарасен-ко, д-р соціол. наук, проф.; Н.М. Цимбалюк,д-р соціол. наук, проф.; Т.В. Цимбал, канд. соціол. наук.; В.В. Чепак, канд. соціол. наук, доц.; К.О. Чернова, д-р соціол. наук, старш. наук. співроб.; І.А. Чудовська-Кандиба, канд. соціол. наук, доц.; Ю.І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф.; А.В. Гринчук (секретар редакції).
Адреса редколегії 03161, Київ, вул. Володимирська, 60;  +38 044 2393106;  +38 044 2393267 Факс: +380442393685; +380442393135 E-mail: journal_soc_knu@ukr.net
Затверджено Вченою радою факультету соціології 17 листопада 2010 року (протокол № 4)
Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію Серія КВ № 16688-5260 Р від 07.05.10
Засновник та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02
Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 (38044) 239 3172, 239 3222; факс 239 3128