Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 3/2012

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. -Вип.3.-2012.-96 с. ISBN 1728-3817

Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

Куценко О. (Київ)
Як посилити наукову якість досліджень і практичну значущість соціології? Запрошення до дискусії
5
ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА

Штомпка П. (Краків, Польща)
Десять тез про статус соціології в нерівному світі
8
Соболевська М. (Київ)
Специфіка дисциплінарного статусу соціології як гуманітарної науки
10
СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Ніколаєнко Л. (Київ)
Еволюція переходу від соціолінгвістики до соціології мови (соціально-групова структура суспільства в дзеркалі соціальної структури мови)
16
Даниленко О. (Харків)
Від функціональної теорії конфлікту – до проблеми лінгвістичного конструювання соціальних конфліктів
27
Савельєв Ю. (Київ)
Суперечності концепції соціального виключення і включення: вплив соціально-політичного дискурсу на соціологічні теорії
33
Бутковська Н. (Житомир)
Етнічність: множинність інтерпретацій
42
Сусак В. (Львів)
Регіоналізм в контексті множинної модерності сьогочасного українського суспільства (постановка проблеми)
46
Майструк І. (Київ)
Принцип конструктивізму в соціологічному пізнанні: епістемологічні особливості застосування
50
СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Жуков В. (Київ)
Тенденції і протиріччя інституціоналізації діяльності суб'єктів трудових відносин у сучасній Україні
53
Сокурянська Л. (Харків)
Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства
65
Марченко А. (Київ)
Ставлення студентів до студентського самоврядування в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
70
Мусиєздов А. (Харків)
Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста
76
Городецька С. (Київ)
Соціально-економічна ситуація життєдіяльності учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
85
Удріс Н. (Київ)
Принцип 80/20 у проектуванні змісту соціальної комунікації в контексті управління взаємодіями
88
РЕЦЕНЗІЇ
Лейн Д. (Кембридж, Велика Британія)

Міхаель Мак Фол. Просунення демократії за кордоном: чому ми повинні і як ми можемо
92
Червінська Т. (Київ)
Малес Л. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології
94
Вимоги до статей, які подаються до публікації в журналі 95

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

О. Д. Куценко, д-р соціол. наук, проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

А. П. Горбачик, канд. фіз.-мат. наук, доц. (заст. відп. ред.); С. С. Бабенко, канд. соціол. наук, доц.; В. І. Волович, д-р філос. наук, проф.; О. В. Жулькевська, канд. соціол. наук, доц.; О. Г. Злобіна, д-р соціол. наук, ст. наук. співроб.; Т. М. Кузьменко, канд. соціол. наук, доц.; Л. В. Малес, канд. соціол. наук, доц.; І. Ю. Набруско, канд. філос. наук, доц.; А. О. Ручка, д-р філос. наук, проф.; М. О. Соболевська, канд. соціол. наук, доц.; В. І. Судаков, д-р соціол. наук, проф.; В. І. Тарасенко, д-р соціол. наук, проф.; Н. М. Цимбалюк, д-р соціол. наук, проф.; Т. В. Цимбал, канд. соціол. наук; В. В. Чепак, канд. соціол. наук, доц.; К. О. Чернова, д-р соціол. наук, ст. наук. співроб.; І. А. Чудовська, канд. соціол. наук, доц.; Ю. І. Яковенко, д-р соціол. наук, проф.; А. В. Гринчук, (відп. секретар)

Адреса редколегії 03127, Київ-127, вул. Академіка Глушкова, 4д;

( (38044) 259 7059; 521 3340; факс: (38044) 521 3263

E-mail: journal_soc_knu@ukr.net

Затверджено Вченою радою факультету соціології 17 листопада 2010 року (протокол № 4)

Зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про Державну реєстрацію КВ № 16688-5260 Р від 07.05.10

Засновник та видавець Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"

Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02

Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43

( (38044) 239 3172, 239 3222; факс 239 3128

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012