Бібліотека


Показано 351 - 400 з 13979
De Leeuw Edit D., Hox Joop J., Dillman Don A. International Handbook of Survey Methodology.- Utrecht University: , 2008. - 558 с.
Ващенко І.В., Кляп М.І. Конфліктологія та теорія переговорів: навчальний посібник..- Київ: Знання, 2013. - 407 с.
Мазурик О.В. Соціальний аудит: теоретичні засади та технологія застосування в Україні: [монографія].- Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. - 316 с.
Яковенко Юрій Іванович, Гринчук Алла Василівна. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціології.- Львів: // Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна , 2015. - 9 54-65 с.
Лисицын П.П. (Лисицын, Павел Петрович) Теория и практика изучения миграции в Росссии // Сборник научных трудов международной исследовательской лаборатории СПбГУ "Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ".- Санкт-Петербург: ООО "Типография палитра", 2015. - Том І. Часть 2. - 72 с.
Под ред. П.Кивисто, А.В.Резаева. Современные проблемы исследований транснационализма и миграции // Сборник научных трудов международной исследовательской лаборатории СПбГУ "Транснационализм и миграционные процессы: сравнительный и институциональный анализ".- Санкт-Петербург: ООО "Типография палитра", 2015. - Том 1. Часть 1. - 92 с.
Нечитайло И.С. (Нечитайло, Ирина Сергеевна) Изменение общества через изменение образования: иллюзия или реальность?: монография.- Харьков : Изд-во НУА, 2015. - 552 с.
Дембицкий С.С. Теоретическая валидизация в социологическеом исследовании: методология и методы.- М: Ленанд, 2016. - 200 с.
. Cравнительная социология. Учебник. Под. ред. Резаева А.В..- СПб: Изд-во СПб гос. ун-та, 2015. - 200 с.
Ядов В.А. Проблема трансформации постсоветских обществ.- Харків: Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, 2013. - 19 13-16 с.
Ядов В.А., Хмелько В.Е. Теоритические проблемы исследования трансформирующихся обществ..- Харків: Український соціологічний журнал, 2013. - 1-2 92-99 с.
Ядов В.А. О современном состоянии социологии.- Харків: Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2009. - 881 9-11 с.
Ядов В.А. О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СОЦИОЛОГИИ .- Харків: // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ‘, 2009. - №881. - 9-11. с.
Ядов В.А. Проблема трансформации постсоветских обществ.- Харків: // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. , 2013. - Випуск 19. 13-16 с.
Ядов В.А., Хмелько В.Е и др. Теоретические проблемы исследования трансформирующихся обществ ("круглый стол" в рамках II Конгересса Социологической ассоциации Украины).- Київ: // Український соціологічний журнал, 2013. - №1-2. - 92-99. с.
Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених.- К: Дух і Літера, 2015. - 380 с.
Майборода Р. Комп'ютерна статистика (з використанням R).- Київ: , 2016. - 175 с.
Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по курсу «Практикум по экономической социологии».- М: ГУ-ВШЭ, 2007. - 317 с.
Day Ian Qualitative Data Analysis. A user-friendly guide for social scientists.- : Routledge, 2005. - 294 с.
Андреєва Т.І., Марциновська В.А., Сергєєва Т.А., Хомич Л.С Глосарій термінології з епідеміологічного нагляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу.- K: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. - 242 с.
Linda G. Morra-Imas, Ray C. Rist The road to results : designing and conducting effective development evaluations.- Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. - 582 с.
Морра Імас Л.Дж, Ріст Р.К Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку.- K: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2015. - 580 с.
Лукашевич М.П. (Микола Павлович) Соціологія сім'ї: підручник.- Київ: Знання, 2013. - 223 с.
Вілков В.Ю. (Вячеслав Юрійович) Генезис поняття нації: монографія.- Київ: Київський університет, 2013. - 423 с.
За ред Н.Й.Черниш Соціологія: відповіді на питання екзменаційних білетів: навчальний посібник.- Київ: Знання, 2012. - 446 с.
Пальян З.О. (Зінаїда Оганесівна) Демографія: навч. посібник.- Київ: "Київський університет", 2014. - 222 с.
Мешко Г.М. (Галина Михайлівна) Вступ до педагогічної професії: навчальний посібник [для студ. вищих навчю закладів].- Київ: Академвидав, 2012. - 2-ге вид., стер. 200 с.
За ред. З.Н.Курлядн Теорія і методика професійної освіти: навчальний посібник.- Київ: Знання, 2012. - 390 с.
Дункан Крамер Математическая обработка данных в социальных науках: современные методы .- М: Издательский центр "Академия", 2007. - 288 с.
Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика.- Київ: МАУП, 2005. - 276 с.
Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 9-15 с.
Стегній О. Соціологічне прочитання природи: посібник.- Київ: Тов. "Центр екологічної освіти та інформатизації", 2012. - 436 с. с.
Суїменко Є.І. Соціальна інженерія. Експериментальний курс лекцій. Навчальний посібник.- Київ: Ін-тут соціології НАН України, 2011. - 224 с. с.
Аймедов К.В. Загальна педагогіка та історія педагогіки: Підручник..- Київ: Видавничий Дім "Слово", 2014. - 352 с. с.
За ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей.- Київ: Критика, 2013. - 217 с. с.
Под. ред. О.Здравомысловой Современная женщина, семья, демография. Актуальные иссследования.- Москва: "Звенья", 2007. - 183 с. с.
Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - 2-е вид. стереотипне..- Київ: "Либідь", 2006. - 480 с. с.
Редактор-составитель И.Н.Тарковская Способы быть мужчиной. Трансформации маскулинности в ХХІ веке.- Москва: Фенд имени Генриха Белля - Издательство "Звенья", 2013. - 278 с. с.
Яковенко Юрій Іванович Чи може бути передбачення поета ненауковим?.- Тернопіль: Психологія і суспільство . Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. Тернопільський національний економічний університет, 2014. - 4(58) 137-141 с.
Яковенко Юрій Чи може бути передбачення поета ненауковим?.- : Психологія і суспільство, 2014. - 4 137-141 с.
Kreuter F. Improving surveys with paradata: analytic uses of process information.- College Park, Nuremberg, Muenchen: Wiley, 2013. - 394 с.
Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R.- Хайдельберг – Лондон – Тольятти: Электронная книга, адрес доступа: http://r-analytics.blogspot.com, 2014. - 401 с.
Stoop Ineke The hunt for the last respondent. Nonresponse in sample surveys.- The Hague: SCP, 2005. - 339 с.
Andy Field Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ’n’ roll) 3-rd edition.- : SAGE Publications Inc, 2009. - 822 с.
Коллектив авторов Гендер для "чайников".- М: "Звенья", 2012. - 260 с.
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования.- Москва: Добросвет, 1999. - 596 с.
Романенко Ю.В., Святненко І.О., Зінченко А.А. Візуалізація в медійно-комунікативному просторі: соціо-системологічний підхід. Монографія 3-х авторів. Вид 3-тє, перероблене і доповнене..- Київ: Видавничо-поліграфічний центр Інституту Міжнародних відносин, 2014. - 487 с.
Редколегія: Копійка В.В.,Шнирков О.І., Муравйов В.І. Європейський Союз: економіка, право: енциклопедичний словник.- Київ: Київський університет, 2011. - 368 с.
Редколегія: Копійка В.В.,Шнирков О.І.. Муравйов В.І. Європейський Союз: економіка, право: енциклопедичний словник.- Київ: Київський університет, 2011. - 368 с.
Тащенко А.Ю. Культурні коди (Частина 2) Продукування та використання кодів соціальної дійсності. Монографія.- Київ: Видавництво ІПК Державної служби зайнятості України, 2014. - 400 с.

Сторінки