Бібліотека


Показано 301 - 350 з 13979
В.І. Саюк та ін. Основи наукових досліджень: навч. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи: навч. посібник.- Київ: Київський університет, 2012. - 271 с.
О.І. Бондарчук та ін. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Фрідман М. Капіталізм і свобода - Capitalism and freedom.- Київ: Дух і література , 2010. - 320 с.
Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 23 с.
Ю.С. Жарких та ін. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ: Київський університет, 2012. - 238 с.
Королько В.Г. Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика: підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія".- Київ: Києво-Могилянська академія , 2009. - 831 с.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник для студентів вищих навч. закл..- Київ: Ліра-К , 2012. - 355 с.
Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академвидав, 2011. - 464 с.
Галян О.І. Експериментальна психологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2012. - 400 с.
Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Либідь , 2011. - 520 с.
Ред. О. Міхеева та ін. Спільна історія. Діалог культур: навч. посібник .- Львів: ЗУКЦ, 2013. - 255 с.
Цвєтков О.П. Культура і релігія: навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2011. - 192 с.
За ред. Л. Т. Левчук Естетика: Підручник для студ. гуманіт. спеціальностей вищ. навч. закладів.- Київ: Вища школа , 2005. - 431 с.
За ред. С.Д. Максименка Психологія і педагогіка: підручник [для студ. вищ. навч. закладів] .- Київ: Слово, 2013. - 578 с.
Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 423 с.
Лозова О.М. Методологія психосоматичних досліджень етносу: монографія.- Київ: Слово, 2011. - 174 с.
Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія .- Київ: Знання, 2012. - 343 с.
За ред. З.Н. Курлянд Теорія і методика професійної освіти: навчальний посібник .- Київ: Знання , 2012. - 390 с.
Савельєв Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія.- К: ВПЦ "Київський університет", 2017. - 447 с.
Yves Tille Sampling Algorithms. Springer Series in Statistics.- NY: Springer Science+Business Media, 2006. - 221 с.
Ardilly, Pascal; Tille, Yves Sampling Methods: Exercises and Solutions.- NY: Springer Science+Business Media, 2006. - 382 с.
W. Paul Vogt, Elaine R. Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele Selecting the Right Analyses for your Data. Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods.- New York, London: The Guilford Press, 2014. - 500 с.
Kaufman Leonard and Rousseeuw Peter J. Finding Groups in Data. An Introduction to Cluster Analysis.- Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.,, 2005. - 355 с.
Aldenderfer, Mark S.; Blashfield, Roger K. Cluster Analysis. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences.- : Sage Publications, Inc., 1984. - 44 96 с.
Kruskal, Joseph B.; Wish, Myron. Multidimensional Scaling. Quantitative Applications in the Social Sciences.- : Sage Publications, Inc. , 1978. - 07-011 93 с.
Укл. Журавель Т.В., авт. колектив Грицевич О.В., Лозован О.М., Онищенко Ю.В. Попередження насильства над дітьми. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази..- Київ: Видавничий дім "Калита", 2007. - 224 с.
Жарков Я.М. Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері: Навчальний посібник.- Київ: Київський університет, 2014. - 390 с.
Донченко В.С., Сидоров М. В-С. Теорія ймовірностей та математична статистика для соціальних наук: навчальний посібник.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 400 с.
. Історія української політичної думки: навчальний посібник. Авт. кол. М.І.Обушний, Т.С.Воропаева, І.М.Грабовська та ін. .- Київ: Київський університет, 2013. - 479 с.
Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник.- Київ: Центр учбової літератури, 2010. - 389 с.
Приходько В.В. Основи теоретичної філософії.- Київ: ВПЦ "Київський університет", 2015. - 143 с.
Шитиков В.К., Мастицкий С.Э. Классификация, регрессия и другие алгоритмы Data Mining с использованием R.- Тольятти, Лондон: , 2017. - 351 с.
James H. Stock, Mark W. Watson Introduction to Econometrics. 2nd edition.- : Pearson, 2007. - 796 (824) с.
Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры..- М: Физматлит, 2001. - 320 с.
Акіліна О.В., Ільїч Л.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник, 2-ге видання..- Київ: Алерта, 2012. - 820 с.
Вовчак О.Д. Гроші та кредит. Навчальний посібник.- Київ: , 2012. - 424 с.
За ред. В.Д.Базилевича Економічна теорія: Політєкономія: Підручник. - 8 видання.- Київ: Знання, 2012. - 702 с.
Старостенко Г.Г., Онишко С.В., Поснова Т.В. Національна економіка: Навчальний посібник.- Київ: Ліра, 2012. - 432 с.
Горский Д.П. Определение (логико-методологические проблемы).- М: Мысль, 1974. - 311 с.
Бабенко С.С. Як написати академічний навчальний текст: короткий довідник для студентства факультету соціології.- : , 2016. - 32 с.
Leslie Kish Survey Sampling.- New York • Chichester • Brisbane • Toronto : John Wiley & Sons, Inc., 1965. - 657 с.
Захаров А. В. Теория игр в общественных науках: учебник для вузов.- Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. - 304 с.
Robert M. Groves, Floyd J. Fowler, Jr. Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer, Roger Tourangeau Survey methodology.- New Jersey: John Wiley & Sons, 2004. - 447 с.
Wayne A. Fuller Sampling statistics.- USA: by John Wiley & Sons, 2009. - 475 с.
Carl-Erik Sӓrndal, Sixten Lundstrӧm Estimation in surveys with nonresponse .- : John Wiley & Sons , 2005. - 204 с.
Bethlehem Jelke Applied Survey Methods. A Statistical Perspective.- : Wiley, 2009. - 388 с.
Bivand Roger S., Pebesma Edzer J., Gomez-Rubio Virgilio Applied Spatial Data Analysis with R.- London, Wien: Springer, 2008. - 376 с.
Krieg Eric J. Statistical and Data Analysis for Social Science.- London: PEARSON, 2014. - 398 с.
Папакостас А. Становление цивилизационной публичной сферы: Недоверие, доверие и коррупция.- Москва: ВЦИОМ, 2016. - 224 с.

Сторінки